Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen:

  Pitts.be is een nieuwssite speciaal ontworpen om alle facetten binnen de duivensport te belichten. De onderstaande algemene voorwaarden gelden enerzijds tussen BVBA Pitts Obbeekstraat 78 - 3550 Heusden-Zolder Btw BE0 480 517 511, waarvan Pitts.be deel uitmaakt en anderzijds lezers van de site, duivenliefhebbers, duivenverenigingen in de brede zin van het woord, hun leden en bestuursleden, kopers van duiven en duivensportartikelen en dit zowel als particulier of als handelaar en duivenliefhebbers beroepshalve actief in de duivensport en dit over heel de wereld.

 2. De lossingsapp:

  Deze is ontwikkeld om verenigingen de kans te geven om lossingen allerhande, zowel prijsvluchten als leervluchten en dit gedurende alle dagen van de week, aan te kondigen op een effectieve en doeltreffende manier aan hun leden duivenliefhebbers. Het gebruik van de lossingsapp is gratis voor alle verenigingen zowel in binnen- als buitenland. De bestuursleden die gebruik wensen te maken van deze faciliteit dienen hiervoor een aanvraag te sturen naar info@Pitts.be. Zij ontvangen dan een paswoord en log in code. Pitts behoudt zich het recht om zelf te beslissen wie toegang krijgt tot deze app. Daarbij is Pitts ook niet verantwoordelijk voor de informatie die verschijnt op deze app. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuursleden en verenigingen die de informatie posten op de site.

 3. Nieuws, artikels, reportages:

  Pitts is in hoofdzaak een nieuwssite die nieuws, artikels, reportages enz… brengt over de duivensport en dit van over heel de wereld. Alle nieuws en artikels zijn gratis. Ook zullen de artikels die verschijnen in onze "Pitts magazine" vanaf nu gepubliceerd worden op Pitts.be. Indien u deze artikels ook wil lezen dan kan u premium lid worden. (zie elders voor info).De reporters steken hier heel wat tijd in om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Het is dan ook ten strengste verboden informatie hiervan over te nemen of te kopiëren zowel qua inhoud als illustraties of foto’s zonder voorafgaandelijke toestemming van Pitts.be. Interesse om ook reporter te worden? Dit kan door een mail te sturen naar info@Pitts.be.

 4. Resultaten:

  De resultaten van de vereniging of verbonden op Pitts? Dat kan. Deze dienen dan overgemaakt te worden aan de redactie info@Pitts.be. Pitts is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze resultaten.

 5. Mooie resultaten:

  Hebt u als hok mooie resultaten bij elkaar gespeeld of vindt u dat uw hok in de kijker mag geplaatst worden dan kan u steeds de behaalde resultaten doorsturen naar info@Pitts.be . Ons team zal dan een selectie maken en publiceren op Pitts. De juistheid van deze resultaten valt onder de verantwoordelijkheid van het desbetreffende hok of de duivenliefhebber.

 6. Vraag en aanbod:

  In deze rubriek kan men allerhande goederen aanbieden. Een advertentie kost 10- euro. Dit bedrag kan overgemaakt worden op het rekeningnummer BE83 0689 4879 4615, met vermelding ‘vraag en aanbod’. De tekst en de foto’s kunnen gemaild worden naar info@Pitts.be. Indien het aangeboden product verkocht is, gelieve ons dan een mail te sturen zodat dit vermeld kan worden op de site. Het is ten strengste verboden levende dieren, waaronder duiven, aan te bieden onder de rubriek vraag en aanbod. Deze advertenties zullen niet aanvaard worden. Indien u duiven wenst te verkopen, gelieve dan contact op te nemen met de redactie info@Pitts.be . Pitts is niet verantwoordelijk voor de te koop aangeboden goederen.

 7. Verkoop duiven:

  Pitts is tevens bekend voor zijn veilingen van duiven en dit over de hele wereld. Bieden kan door simpelweg een bod uit te brengen per duif of door je te registreren als potentiële koper waardoor bieden simpeler gaat. Hierdoor kan er een koopovereenkomst tot stand komen. Hier volgen de voorwaarden.

  1. Veilingen
   • Pitts verkoopt duiven die hen aangeboden worden door derden (lees duivenliefhebbers of aanbieders) De verkoop binnen een veiling verloopt altijd via een bod. Het bod dat de potentiële koper doet is steeds bindend. Pitts behoudt het recht dit bod te weigeren zonder hiervoor verdere uitleg te verschaffen. Het bod is pas definitief als Pitts binnen de 24 uur per kerend een mail heeft verstuurd ter bevestiging van de aankoop.
   • De informatie die bij de veilingen wordt verstrekt zowel over het hok, over de duivenliefhebber als over de verkochte duiven, wordt aangeleverd door derden(lees duivenliefhebbers die de duiven aan Pitts aanbieden). Pitts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van deze informatie verstrekt door derden.
   • De aanbieders van de duiven dienen deze in een goede conditie aan Pitts te leveren. De duiven dienen ook gevaccineerd te zijn tegen paramyxo. Hiervoor dient de aanbieder een veterinair certificaat voor te leggen dat maximaal 12 maanden oud is. Ook zal de aanbieder een gezondheidscertificaat overhandigen waarin de onderzoeken en eventuele desbetreffende behandelingen van de laatste 3 maanden op aangegeven werden. Dit gezondheidscertificaat wordt met iedere verkochte duif meegeleverd.
   • Indien duiven die verkocht werden niet of minder vruchtbaar zouden zijn kan Pitts hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Pitts zal zich wel engageren om een bemiddelende rol te spelen tussen aanbieder en koper zonder garantie op een uitkomst.
   • De koper dient het bedrag voor aflevering steeds te betalen aan Pitts en dit in euro’s. Het bedrag dat verschijnt op de site zal vermeerderd worden met 6% BTW volgens de Belgische belastingwet. Het afleveringsadres is Obbeekstraat 78 te Heusden- zolder, tenzij anders vermeld in de verkoop. Kosten voor levering aan huis, verzending naar het buitenland, taksen allerhande, zoals invoer taksen, vallen ten koste van de koper. Pitts kan deze transacties wel helpen regelen. Ten allen tijde zullen de kosten doorgerekend worden aan de koper.
   • De duiven zullen niet afgeleverd worden voordat het volledige bedrag van aankoop voldaan is aan Pitts. De koper heeft hiervoor maximaal 30 dagen de tijd. Indien niet of onvoldoende werd betaald binnen deze termijn dan volgt automatisch een ontbinding van de verkoop overeenkomst maar kan Pitts nog steeds de extra administratieve kosten zijnde 10% van de aangekochte duif met een minimum van 50-euro vorderen bij de koper. Kopers die niet betalen komen op een zwarte lijst te staan en worden automatisch uitgesloten van verdere deelname aan veilingen.
   • Indien de koper een ander adres wenst dan het afleveringsadres Obbeekstraat 78 te Heusden-zolder dan is Pitts niet verantwoordelijk voor het transport naar de koper en dat zowel in binnen als buitenland. Pitts is ook niet verantwoordelijk voor andere problemen tijdens levering, zoals quarantaine, invoerproblemen enz…
   • Indien de duif ziek is bij aflevering of bij overlijden dan heeft de koper 48u de tijd om hiervan melding te maken bij de administratieve zetel van Pitts en dat via mail info@Pitts.be. Pitts houdt zich het recht voor om een dierenarts aan te duiden die de duif zal onderzoeken alsnog lijkschouwen. Dit zal steeds gebeuren in geval van overlijden. De kosten hiervan vallen ten laste van de koper tenzij de klacht gegrond is dan zal Pitts de kosten dragen.
   • Pitts is niet verantwoordelijk in geval van overmacht van welke aard ook en is derhalve geen schadevergoeding schuldig aan koper.
  2. Duiven aan vaste prijs.
   • Op Pitts kan je duiven tegen een vaste prijs kopen en aanbieden. De aanbieders of lees verder de verkopers kunnen hun te koop gestelde duiven kandidaat stellen door de pedigree, prijs en info te sturen naar info@Pitts.be . Pitts zal dan een selectie maken en de duiven met foto publiceren op de site. De kosten van de foto zijn voor de verkoper. Na de definitieve selectie stuurt de verkoper de originele pedigree en eigendomsbewijs op naar Pitts.be. Bij definitieve betaling (de koper stuurt betalingsbewijs op naar Pitts) en afhandeling van de verkoop zal Pitts de pedigree naar de koper sturen. De verkoper engageert zich om de duiven gedurende minstens 12 maanden op Pitts aan te bieden of tot aan verkoop. Hij betaalt voor de publiciteit éénmalig en los van al dan niet verkoop. De juiste tarieven kan u bekomen via Pitts. Na die 12 maanden kan de verkoper beslissen of de duif nog steeds op Pitts gepubliceerd blijft (zonder meerkost) of dat de publiciteit stopt. Pitts is in deze geen verkoper van de duiven maar maakt enkel publiciteit via de site voor deze duiven. De duiven blijven op het hok van de verkoper tot aan de verkoop. Pitts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gezondheid, vruchtbaarheid of welk ander euvel dan ook. Deze vallen ten laste van de verkoper. Het afleveradres is deze van de verkoper, tenzij anders vermeld.
   • De koper kan de aangeboden duif kopen door een mail te sturen naar info@Pitts.be. De afhandeling gebeurt via mail, deze mail is bindend voor de koper. Pitts behoudt zich het recht een potentiële koper te weigeren zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden. Na de betaling van de koopsom zal Pitts het eigendomsbewijs en stamboom naar koper opsturen. De aflevering van de duif gebeurt bij de verkoper thuis. De duif kan geleverd worden aan huis mits betaling van de extra vervoerskosten.
 8. Bonverkopingen

  Verenigingen kunnen reeds heel wat jaren beroep doen op Pitts om hun bonverkopingen extra in de verf te zetten. Bonverkopingen zijn als het ware schenkingen van duiven of eieren van sterk spelende liefhebbers ten aanzien van duivenverenigingen. Met de opbrengsten van deze “bonverkopingen” kan de clubkas extra aangevuld worden en kunnen de verenigingen extra’s organiseren voor de duivenliefhebbers. Tot daar de uitleg hierover. Via Pitts kunnen duivenverenigingen hun bons extra in de verf zetten door voorbiedingen te organiseren op Pitts. De verenigingen kunnen kiezen of de biedingen ook de eindbiedingen zijn of als er daarna nog een “na” bieding in de duivenvereniging komt. Deze info is steeds bij iedere bonverkoop duidelijk te vinden. De koper van deze bons is ook gebonden aan de bieding die hij uitbrengt via Pitts. De koper zal door de vereniging gecontacteerd worden ivm betaling en afhaling van de bon. Pitts kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, afhaling, levering of betaling van deze bons via bonverkoop. Verenigingen kunnen verdere modaliteiten bekomen via info@Pitts.be

 9. Recht

  Deze verkoopovereenkomst en alle andere overeenkomsten met Pitts BVBA vallen onder het Belgisch recht, onder de rechtbank van Pitts BVBA. Is een deel van deze overeenkomst of algemene voorwaarden niet werkzaam of wordt deze nietig verklaard dan komt de rest van de overeenkomst of algemene voorwaarden niet in zijn geheel te vervallen.

Terug naar boven