Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Bespreking 11 afdelingen 20/09

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


Bespreking 11 afdelingen 20/09

 

Beknopt verslag van de bespreking tussen 11 Afdelingen met inbreng namens het NPO
bestuur gehouden op dinsdag 20 september 2016.

Dhr. v.d. Veer opende met een uitleg over de intentie om ondersteunend voor het NPO
bestuur op te treden. Ondanks recent overleg met het DB van de NPO bleek dit geen
duidelijkheid te geven en leek het de comm. beter als het NPO bestuur zelf de uitleg geeft.

Verder werd de comm. die dit overleg voorbereid uitgebreid met dhr. Stevens van Afd. 4.
Dagvoorzitter Zeeman leidde de vergadering en stelde de notulen aan de orde, hierover
waren geen inhoudelijke opmerkingen zodat die ongewijzigd werden goedgekeurd.
Hierna kreeg dhr. v.d. Kruk het woord om uit te leggen waarom het NPO bestuur heeft
gekozen voor deze presentatie van plannen, vooruitlopend op de uitkomsten van de
enquête, stukken uitreiken aan de Stuurgroep en zonder dit overleg vooraf te informeren.
De aangekondigde presentatie werd door hem omgezet naar de vraag; Ik heb een uur de tijd om uw vragen te beantwoorden, wat zijn uw vragen? Hij schetste de gang van zaken binnen het NPO bestuur, het tot stand komen van dit vliegschema, de vragen van liefhebbers en de enquête. Hij wees op het ontbreken van kampioenschappen bij dit vliegschema en beargumenteerde het tijdstip voor de start met de jonge duiven.
Hij trok het vergelijk met Prinsjesdag, waarop de troonrede een positieve lading heeft maar nog niet voor iedereen voelbaar is en de start van dit bestuur op 12 maart met een
opsomming van hun doen en laten en ook al positieve ontwikkelingen en signalen maar nog niet voor iedereen voelbaar. Met 400 jaar bestuurservaring in de zaal wees hij op de waarde van eenduidigheid. Met 6 bestuursleden hebben zij een plan opgesteld met de wetenschap dat er weerstand zou komen als vertrekpunt. Onze organisatie is gebouwd op individuele aspiraties. Vervolgens omschreef hij de bevindingen van het bestuur; een Bureau met een bureaumanager, iemand met bijna 40 jaar ervaring en 8 Fte. medewerksters, waarvan er 1 binnenkort vertrekt, klachten over IWB, dominantie van spelers en allerlei praktische zaken, het wekelijks vergaderen enz. Daar stelden ze de vraag waar willen we naar toe? Zichtbaar zijn geworden de hulde met bloemen bij de overwinnaars en het wekelijks verschijnen van

Op de Hoogte. De wensen sluiten deels aan bij de aspiraties van het bestuur; ; dat weet dat continuïteit van de sport niet haalbaar is met de huidige bezetting van alle
vertegenwoordigingen binnen de sport. Wat is er nu wezenlijk verandert de afgelopen 30
jaar in de sport, los van de introductie van EC??
Hij vindt de groep die dit Informeel overleg houden verrassend groot en zocht toenadering
om helder te krijgen wat gaan we realiseren?
Hij schetste de ambitie van het bestuur van 2016 naar 2020 – 2026 maar daar zijn andere mensen voor nodig. Deze groep van 4 heeft het vertrouwen en dat iedereen verrast is met deze plannen zit in deze sport. We willen allemaal hetzelfde? De stukken van de NPO dragen de titel Versie 4 dat duidt er op dat er geluisterd is naar groepen liefhebbers uit het land. Hij snapt het niet dat er 13 juli tijdens de bijeenkomst met lossingsverantwoordelijken is gesproken over openheid, transparantie, snelheid en dat het proces zoals nu doorlopen met de presentatie van de stukken problemen lijken op te leveren. De voorliggende versie 4 is een discussiestuk tot verandering. Hij pareerde met de vraag wat is het succes van de afgelopen 35 jaar ?
Hij schetste het beeld van de duivensport alsvolgt; Het imago is waardeloos, Het NPO
maakte boekjes zonder enig resultaat, we zijn een terminale patiënt. Aanhoudend
ledenverlies, Pappen en Nathouden. Hij wees naar andere landen waar de sport booming is, welvaart is de doodsteek voor onze sport. Hij wenste zelf deze sport te kunnen blijven bedrijven niet met een beperkt aantal liefhebbers verdeeld over het gehele land maar ziet wel een toekomst voor de sport. We leven in een digitaal tijdperk maar we hebben de ontwikkelingen alleen maar geremd. Het ontbreekt aan controle en inventiviteit.

Hierna werd een reactie gevraagd;

Afd. 1, 2 en 3 vonden het verhaal herkenbaar maar vroegen zich wel af waarom de
uitkomsten van de enquête niet zijn afgewacht.

Afd. 4 Vroeg zich af over welke groepen de voorzitter spreekt, is dat de groep
prominenten/commerciëlen? Ook de enquête uitkomsten werden door hen gemist. De wijze van publiceren heeft tot veel kritiek geleid op de NPO.

Afd. 5 De vraag is wil je echt samenwerken? Ging in op het vergelijk met een terminale
patiënt en stelde dat dan eerst een goede diagnose moet worden gesteld voor je een
behandeling begint. Veranderingen in de duivensport gaan heel traag. We kunnen beter in 3 of 4 stappen met verbeteringen komen.

Afd. 6 Vonden het verhaal goed, maar sloot zich aan bij de opmerkingen van de Afd. 4 en 5.
Voor het vliegprogramma had het bestuur beter de dialoog aan kunnen gaan. Vond het een gemiste kans en betreurde de gang van zaken!

Afd. 7 Verwees naar de Stuurgroep en vond dat men daar stappen maakte.

Afd. 8 Vonden het een prachtig verhaal maar jammer dat dit Informeel overleg was
gepasseerd, een gemiste kans. Het onderling vertrouwen in dit overleg is sterk verbeterd.

Afd. 9 Koppelde het verhaal en de toekomst, hoe maken we dit hard? Waar zijn de
speerpunten van beleid? Hoe krijgen we de liefhebbers in beweging?

Afd. 10 Beoordeelde het verhaal als positief maar we moeten wel kritisch blijven.
Benadrukte dat we het wel samen moeten doen.

Afd. 11 Veranderingen zijn noodzaak. Wees op de 2e generatie klokken. Vond het jammer dat het NPO vliegprogramma als model dient, kon er geen visie in ontdekken en vroeg zich af of het richting 2025 bedoeld werd.

Reactie Vz. Het is een discussiestuk. Het geeft de vluchten aan en er wordt niet gesproken
over de kampioenschappen. Hij gaf ook aan een volgende keer het anders te doen,
aangezien een proces als wij nu hebben doorlopen niet tot het gewenste resultaat leidt. We zijn er nu om vragen over het Nat. Vliegschema te behandelen, niet over
kampioenschappen. De Stuurgroep is de route naar een krachtige Bond. Hij zag een
samenhang tussen de Stuurgroep en dit Informeel Overleg. Die maandag van de stuurgroep zijn de stukken uitgereikt in de rondvraag omdat er uit de stuurgroep vragen waren over het nationale vliegschema. De stuurgroep die de route naar de krachtige bond vormgeeft leek de voorzitter het podium om dit vliegschema en IWB versie 2.0 zijn WCO te presenteren.
Puur ter info. De dag daarop zou het informeel overleg plaatsvinden en de stukken
besproken kunnen worden. Ondertussen kwamen uit het land vragen over de inhoud niet
van de betrokkenen. Op de dagen erna nam het aantal vragen alleen maar toe en als je dan transparantie als speerpunt hebt kan je niet anders dan via Op de Hoogte publiceren.

Afd. 5 Het draagvlak is in dit overleg, waarom dan niet gebruikt?

Reactie Vz. Het NPO schema ziet toe op het aanbod van vluchten, de kampioenschappen kan als laag er overheen. Jonge duiven komt later ter discussie, we kennen de oorzaken van verliezen niet precies en de meningen zijn hierover verdeeld. Verder onderzoek van de WOWD is nodig zoals besproken op 13 juli.

Afd. 6 Om te weten of jonge duiven vroeger of beter later moeten worden gespeeld moet je cijfers hebben en die ontbreken. Was akkoord met de mededeling dat het een discussiestuk was.

Afd. 5 Vulde aan met; dan moet je weten wanneer we kweken en wanneer we moeten
opleiden.

Afd. 2 Stelde dat de verliezen met de jonge duiven heel groot zijn, dat is een probleem. Hier moeten we het later over hebben.

Afd. 5 We moeten leven met de mogelijkheden die we hebben maar het Generaal Spel is
een doodsteek voor de duivensport.

Afd. 8 Wees ook op de verantwoordelijkheden die elke liefhebber zelf heeft. Maar een
Nationale Jonge duivenvlucht eind september is onzin.

Reactie Vz. Duivensport is een unieke sport, we kennen als enige sport geen coaching of opleiding. We moeten alles zelf organiseren en uitvinden. We kijken terug op slechts 30 jaar dataverkeer! Kader ontbreekt en is voor de toekomst noodzakelijk. Ook centraal inrichten
van een You Tube kanaal met tips. 365 dagen per jaar duiven houden, etc.

Afd. 4 Wij hebben veel oudere leden en de samenleving is ook veranderd, we hebben veel meer keuzes

Afd. 11 Ging in op het gesprek met de zg. profs. Dat is nog geen 2% van onze sport dus niet zo relevant.

Afd. 6 Bracht nog naar voren dat heel Nederland om minder vluchten vraagt en zo mogelijk maar 1 vlucht per week. Dat zal de enquête toch wel uitwijzen.

Reactie Vz. De gegevens van de enquête zijn verwerkt in Excel bestanden, alleen de analyse ligt bij mevr. Olfers en die heeft professionele hulp ingeroepen. De bevindingen zullen met enkele weken binnen de Stuurgroep worden gepresenteerd. Het NPO bestuur heeft de analyse onderschat. Er moeten goede conclusie worden getrokken. De kern van de reacties moeten komen van de groep leden tussen de 45 en de 65 jaar. Je mag je afvragen wat de waarde is van deze enquête, misschien hebben we er te weinig tijd aan besteed in de voorbereidingen en verwachten wij er teveel van.

Afd. 1 Refereerde aan de vertaling van de NPO plannen naar de eigen afdeling en was
onaangenaam verrast. Veel opschudding in verenigingen. Leden eisen overleg vóór er een ALV komt. De vraag is moet er wel een ALV op dit moment komen.

Afd. 11 Vraagt wat wil je met dit programma?
Reactie Vz. Vanavond beluister ik onderlinge overeenstemming tussen de afdelingen over een vliegschema. Als dat zo is kunnen wij die rode draad eruit halen en daarover met elkaar weer in gesprek gaan. Er is nog voldoende tijd. Het is tenslotte net einde vliegseizoen en devergaderperiode vangt nu aan.

Afd. 5 We hebben al stappen gemaakt maar wat wil de achterban.

Afd. 4 Wij stellen de nationale vluchten vast voor de NPO en geven die door.

Afd. 11 Stelt voor eerst 2017 nu af te werken en het NPO stuk later te bespreken.

Afd. 3 Wil de natour behouden en vraagt aandacht voor de gezinsbelasting.

Afd. 6 Plaatste vraagtekens bij sommige Nationale vluchten.

Reactie Vz. De NPO, en onze duivensport heeft behoefte aan glans en Nationale vluchten kunnen daarvoor zorgen. Daarop ontspon zich een discussie over wat liefhebbers nu willen. Voor wie moet die glans er komen?
Reactie Vz. Benadrukte de waarde van de commercie in de sport waarbij hij verwees naar Darts, van pijltjes gooien en zuipen tot een miljoenen trekkende sport. Bijvoorbeeld door al onze 118 duivenwagens als reclamekaravaan te benutten. Digitalisering is een kans geen bedreiging. Gebruik smartphones, online inkorven en uitslaan, rekenen, daarmee kunnen wij meer mensen in samenleving bereiken. Levert niet direct leden op, maar zieltjeswinnerij van de afgelopen decennia heeft dat ook niet opgeleverd. We moeten een stap naar de toekomst zetten. Mensen vereenzamen, bij centra kunnen we een hok plaatsen en mensen hierbij betrekken. De duif als symbool voor de vrede heeft haar imago verloren. Het gaat om een langere termijn visie, we moeten denken aan bredere sectoren. Met meer gezamenlijke lossingen krijgen we ook slimmere duiven, want de huidige duif is minder slim geworden door al die kleine lossingen.

Afd. 2 Als we afspraken maken moeten we ons er ook aan houden.

Reactie Vz. We hebben jaren geleden met het inzicht van toen het ledenverlies vertaalt naar het kleiner maken van verenigingen, dat blijkt averechts te werken. We moeten terug naar meer samenwerking en grotere verenigingen om het plezier in de club terug te laten komen en het werk beter te kunnen verdelen. Stelt ook voor om nieuwe afspraken te maken, de goede elementen uit de oude afspraken mee te nemen en ons vooral allemaal aan de nieuwe afspraken te houden.
Dhr. Zeeman Bedankte vervolgens de Vz. voor zijn bevlogenheid en inbreng. Afgesproken is om gezamenlijk op te trekken en een delegatie van het NPO bestuur zal in het vervolg deze vergaderingen zo mogelijk bijwonen.

Korte pauze

Gelet op het tijdstip en de nog niet behandelde onderwerpen leek het de vergadering
verstandiger nog een vergadering te beleggen om die onderwerpen te behandelen.
Dhr. Jongh deed het voorstel hiervoor op korte termijn een zaterdag te benutten om dan stil te staan bij de vlieglijn, de losplaatsen en de verschillende vliegprogramma’s.
Dit kreeg ieders steun en zo werd afgesproken om op zaterdag 15 oktober dit op te pakken.
We starten dan om 10 uur en de locatie wordt gezocht bij een vereniging die zo centraal
mogelijk ligt en de capaciteit heeft. Hierover volgt nog een nadere uitnodiging.
Ter voorbereiding van die vergadering komt de commissie van 5 op 27 september bij elkaar om de agenda en stukken gereed te maken.

 Vóór die datum worden alle afdelingen verzocht hun (concept)vliegprogramma’s op
te sturen naar Wim Vos die hierover nog een mail zal sturen.

 Verder was er een brede instemming om het NPO bestuur te verzoeken de ALV van
5 november te verzetten naar een later tijdstip zodat nog voorstellen kunnen worden
ingediend.

Veenendaal, 20 september 2016


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven