Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

KBDB Nationale Algemene Vergadering

Geplaatst op 24/02/2024, Auteur: Persbericht / Davy

199687-unknown-croppedxs.jpg | Pitts

KBDB 23-02-24 Nationale Algemene Vergadering : Beslissingen

Op vrijdag 23 februari stond de eerste Nationale Algemene Vergadering 2024 van de KBDB gepland.

Nationale Algemene Vergadering : Beslissingen

Sportieve beslissingen (bijlage punt 13 van de dagorde)

 

De bijdragen voor 2024 blijven hetzelfde als in 2023.

 

De Nationale dagen van de KBDB gaan dit jaar door in het Wallonia Conference Center Mons (WCCM) te Bergen/Mons op 16 november.

Voorzitter Bodengien gaf mee dat de Nationale Dag voortaan nog één dag betreft en dat de formule voor de huldigingen zal wijzigen.

 

DEFINITIEVE DAGORDE

1.Goedkeuring van de notulen van de statutaire en buitengewone nationale algemene vergaderingen van 20.10.2023 en 11.12.2023

De verslagen worden goedgekeurd.

2. PLICHTENLEER
Klacht van de Heren Fons Bruurs, Juliaan De Winter, Pascal Bodengien en Jan Bluekens tegen de heer Jef Oorts (deze klacht is zonder voorwerp)

3. Goedkeuring van de rekeningen 2022-2023

De rekeningen 2022-2023 worden goedgekeurd.
4. Stemming van de begroting 2023-2024

De begroting 2023-2024 wordt goedgekeurd.

5. Vaststelling van de diverse bijdragen voor het jaar 2025

B I J D R A G E N 2025

 • € 40,00 voor de liefhebbers
 • Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 40 EURO voor het
 • eerste lid en 20 EURO voor elk bijkomend lid.
 • € 30,00 voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten
 • € 130,00 voor de vergezellers
 • € 200,00 voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn
 • € 320,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste kaart (wordt als agentschap beschouwd de vergezeller of vergezellers die duiven meenemen van een ganse streek)
 • € 65,00 voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van de vergezellers ophalen en naar een centraal punt vervoeren en geen vergezellersvergunning bezitten)
 • € 25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers
 • € 25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers
 • € 120,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers
 • € 120,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers
 • € 120,00 voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten voor openbare duivenverkopingen (vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping)
 • € 125,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen en de bijdrage rangschikkers
 • € 120,00 voor de privé-lokalen
 • € 100,00 voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht
 • € 120,00 voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht
 • € 500,00 voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht
 • € 600,00 voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht
 • € 600,00 voor de publicitaire hokken

De bijdragen 2025 worden goedgekeurd.

6. Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-kamers

De borgtochten en forfaitaire bedragen voor de procedurekosten blijven onveranderd.

7. Onderzoek van de verslagen van:

a) de nationale raad van bestuur
b) financieel
c) censoren

De verslagen werden goedgekeurd.

8. Nationale Dagen - editie 2024 – 16 november 2024 in Bergen (1 enkele dag)

9. De beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE werden goedgekeurd.

10. Voorstellen tot uitsluiting en aanvragen tot opheffing van uitsluiting en tot het verlenen van eerherstel

– nihil


11. Benoemingen /Ontslagen :

SPE Luik/Namen/Luxemburg
a) *Ontslag van de heer Daniel Clément van zijn nationaal en provinciaal mandaat
     * Benoeming van de heer Philippe Deneyer, ter vervanging van de heer Daniel Clément, als lid van het nationaal sportcomité
b) Ontslag van de heer Jean Vandervost van zijn provinciaal mandaat


PE Oost-Vlaanderen
Akte nemen van de herschikking van de mandaten in de schoot van het provinciaal bestuur :

 • Voorzitter – Bart Piens
 • Ondervoorzitter – Marc Rousseau
 • Secretaris – Freddy Van Overwaele

12. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen :

a) Wijzigen in alle reglementen ‘Nationale raad van beheer en bestuur’ in ‘Nationale raad van bestuur’
b) Nationaal Sportreglement (zie lager)
c) Dopingreglement in zijn geheel goedgekeurd (Wordt binnenkort gepubliceerd)
d) NIEUW - Procedurereglement disciplinaire commissie doping in zijn geheel goedgekeurd (Wordt binnenkort gepubliceerd)
e) Duivenliefhebberswetboek (zie lager) Art. 130, 131 & 132


13. Organisatie van het komende vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale kampioenschappen

(Zie hieronder)

 

+ Extra>

* E-mail PE Limburg – aanvraag om de volgende punten te behandelen :

- criteria nationale kampioenschappen - behoud van 1 categorie snelheid zoals in 2023;
- Kleine halve-fond : 2 nachten mand – geen uitzondering voor bepaalde PE/SPE’s

* E-mail PE Oost-Vlaanderen – aanvraag om de volgende punten te behandelen :

- Tulle enkel toegelaten in het kampioenschap Fond en niet in 2 verschillende disciplines
- Henegouwen KHF op 2 nachten mand
Indien niet, dient dit aanschouwd te worden als snelheid (1 nacht mand)
- Artikel 24: Art. 24

 

Organisatie van het sportseizoen 2024

13.1 Ristorno’s aan de verenigingen

→ identiek aan 2023:

grote halve-fondwedvluchten:

 • Ristorno van 0,15 EURO/duif – bij uitgestelde lossing zal het ristorno worden verminderd met 0,05 EURO/dag

fond en grote fondwedvluchten

 • Ristorno van 0,10 EURO/duif – bij uitgestelde lossing zal het ristorno worden verminderd met 0,05 EURO/dag

13.2 Duivenvoeder tijdens het vervoer en op de lossingsplaatsen

→ 80% gele cribbs mais aangevuld met verscheidenheid van granen.

13.3 Opstellen van een lastenkohier voor de (inter)nationale inrichters

→ Een lastenkohier werd opgesteld voor de Belgische inrichters van de nationale en internationale wedvluchten.

De keuze van het voeder tijdens het vervoer en op de lossingsplaatsen zal ingelast worden in dit lastenkohier evenals de 25 gr/duif/dag voor wat betreft het voederen van de duiven voor de nationale wedvluchten vanaf 2-nachten mand.

13.4 Inleg voor kosten 2024

→ De inleg voor kosten blijft identiek aan deze van 2023.

 • AGEN (Bordeaux) 4,05 EURO
 • ARGENTON 1,90 EURO
 • AURILLAC 3,10 EURO
 • BARCELONE 5,85 EURO
 • BOURGES 1,90 EURO
 • BERGERAC 3,10 EURO
 • CAHORS 3,10 EURO
 • CHATEAUROUX 1,90 EURO
 • LA SOUTERRAINE 1,90 EURO
 • LIMOGES 3,10 EURO
 • MARSEILLE 4,20 EURO
 • MONTELIMAR 3,10 EURO
 • NARBONNE 4,20 EURO
 • POITIERS 1,90 EURO
 • PAU 5,85 EURO
 • 2
 • PERPIGNAN 4,30 EURO
 • SANCOINS 1,90 EURO
 • SOUILLAC 3,10 EURO
 • ST.VINCENT 4,20 EURO
 • TULLE 3,10 EURO
 • VALENCE 3,10 EURO
 • VIERZON 1,90 EURO

13.5 Minimale afstanden bij de internationale wedvluchten 2024

→ Voor St Vincent werd een nieuwe lossingsplaats gevonden.

Op vraag van de FCF en na akkoord van de betrokken inrichter, wordt de minimale afstand voor St Vincent verlaagd van 710 km minimum naar 705 km minimum.

Voor de rest blijven de minimale afstanden voor de internationale wedvluchten identiek.

De duiven van St Vincent zullen in 2024 worden gelost in Gaas, gelegen in het verlengde van Dax (10 km verschil in vogelvlucht).

De benaming van de wedvlucht zal Dax zijn in plaats van St Vincent.


13.6 Onderrichtingen vergezellers 2024

→ Schrappen van de beslissing van de nationale algemene vergadering van 20/10/2023:

Verbod voor de vergezellers om nog foto’s of filmpjes op sociale media te plaatsen. Deze foto’s en filmpjes zijn enkel bestemd voor hun lossingverantwoordelijken en de leden van de NRvB.

→ Vanaf 2024 dienen de vergezellers geen contact meer op te nemen met het centralisatiebureel van de KBDB teneinde de weersgesteldheid op de lossingsplaats en het lossingsuur mede te delen.

Het lossingsuur zal worden ingebracht door de lossingsverantwoordelijke per sector teneinde gepubliceerd te worden op de KBDB-website.

13.7 Criteria wegvervoer 2024

→ De nationale algemene vergadering van 20/10/2023 had reeds een hele reeks beschikkingen goedgekeurd teneinde deze in te lassen in de criteria wegvervoer:

 • Zorgen voor voldoende watervoorraad in de watertanks onder de vrachtwagens en deze watertanks dienen voldoende groot te zijn
 • Watertanks dienen na elke lossing te worden geledigd
 • De opleggers dienen verplichtend uitgerust te zijn met dakluiken of verluchtingsroosters in de grond.
 • Deze verluchtingsroosters dienen open te zijn zodat er voldoende luchtcirculatie aanwezig is in de aanhangwagen. Vóór de ophaling en vóór het vertrek naar de lossingsplaats dienen de roosters vrijgemaakt te worden.
 • Bij aankomst op de lossingsplaats dienen de drinkbakken volledig te worden geledigd, proper gemaakt en onmiddellijk worden gevuld met vers en “fris” drinkwater.
 • De gebruikte drinkbakken en tonnen, gevuld met water, dienen op reguliere basis te worden gereinigd.
 • het vluchtprogramma, ontvangen in het begin van het sportseizoen, dient verplichtend te worden afgewerkt van de eerste tot de laatste wedvlucht
 • In elk voertuig met méér dan 100 manden moeten twee personen aanwezig zijn t.t.z. de chauffeur en een bij de KBDB aangesloten verzorger voor de duiven. Dit geldt niet indien er automatisch wordt gelost. Hier volstaat één persoon op voorwaarde dat hij over een vergezellersvergunning beschikt.
 • Bij het snijden van de manden dienen de losdeuren dicht te blijven.

→ Volgende beschikkingen dienen hieraan nog te worden toegevoegd:

 • de keuze van het duivenvoeder tijdens het vervoer en op de lossingsplaats voor de nationale en internationale wedvluchten
 • de duiven, ingekorfd voor een nationale wedvlucht vanaf 2-nachten mand, dienen 25 gr/duif/dag te worden gevoederd
 • onderrichting van de FCF nl. dat het drenken dient te gebeuren met proper water uit het drinkwaternetwerk en zonder toevoegingen (bij uitzondering en na technische goedkeuring van de FCF kan een toevoeging worden uitgevoerd om de drinkbaarheid van het drinkwater te garanderen)


13.8 Formulier voor de controles op de eerste aankomsten 2024

→ Identiek aan 2023 m.a.w. een controle dient uitgevoerd te worden zowel bij de liefhebbers maar eveneens in de inkorvende vereniging.

13.9 Controleformulieren lossingsplaatsen in België en Frankrijk

→ verplicht maken van foto’s van de lossingsplaats, het opstellen van een verslag en handtekening van de betrokken vergezeller bij een vastgestelde overtreding.

13.10 Voorstel van de Franse Federatie tot het organiseren van een Belgisch-Franse wedvlucht vanuit Brest in 2025

→ Dit voorstel wordt aanvaard. De praktische beschikkingen zullen worden opgesteld in samenspraak met de betrokken inrichter.

Wie kan deelnemen?

 • de Belgische duivenliefhebbers en die van het Groothertogdom Luxemburg
 • De duivenliefhebbers van Zuid-Frankrijk
 • de Spaanse duivenliefhebbers: Baskenland

Inrichter? - Brabantse Unie
Datum ?

 • Het weekend van Agen of
 • Het weekend van St. Vincent
 • maar met een lossing op zaterdag

Beperking van het aantal in te korven duiven per liefhebber?

 • 7 duiven

Minimale afstand?

 • 560 kilometer


13.11 kleine halve-fond wedvluchten 2024

→ Al de wedvluchten op de kleine halve-fond zullen in 2024 worden ingericht op 2-nachten mand.

Henegouwen heeft de mogelijkheid om op 1 nacht mand in te korven, maar in dit geval zullen deze resultaten niet in aanmerking worden genomen voor de nationale kampioenschappen 2024.

 

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2024

→ behoud van 4 prijzen voor het nationaal kampioenschap “as-duif grote halve-fond oude duiven” en “as-duif grote halve-fond jaarlingen”.

 

→ voor het nationaal kampioenschap “as-duif fond” – geen vermelding meer van de etappes, dewelke verplichtend dienen genomen te worden
Maar vermelden dat:

 • Indien er twee wedvluchten vanuit Limoges wordt genomen, de wedvlucht vanuit Tulle niet kan worden genomen als derde vlucht voor dit kampioenschap
 • Indien er twee wedvluchten vanuit Tulle wordt genomen, de wedvlucht vanuit Limoges niet kan worden genomen als derde vlucht voor dit kampioenschap
 • Indien een wedvlucht vanuit Limoges en een wedvlucht vanuit Tulle wordt genomen, de derde vlucht voor dit kampioenschap noch een Tulle noch een Limoges kan zijn

 

→ Tulle van 03/08/2024 telt enkel mee in het nationaal kampioenschap fond en niet in twee verschillende disciplines (grote halve-fond en fond), zoals initieel voorzien.

→ Voorstel tot wijziging van het nationaal kampioenschap JEUGD – inlassing van vetgedrukte tekst

Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum 01/04/2024) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen. Voor deze leeftijdscategorie dienen alle leden van de tandem, tridem, … te behoren tot deze leeftijdscategorie.
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minimum 500 km (afstand hok liefhebber), op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 4 mei 2024 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per weekend, met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen.

 

→ Nieuw nationaal kampioenschap op de KBDB-wedvluchten:

zal worden verspeeld met de eerste drie getekende duiven per categorie op de zonale uitslagen. Bij gelijkheid van punten, zal de coëfficiënt in aanmerking worden genomen.

→ Eventuele beperking van het aantal geklasseerden in de nationale kampioenschappen 2024

 

→ Publicatie voorlopige uitslagen

De voorlopige rangschikkingen (met het overzicht van alle behaalde prijzen per kampioenschap en per geklasseerde) zullen verschijnen op de KBDB-website www.kbdb.be, eind september/begin oktober 2024.

De effectief geklasseerde liefhebbers/duiven per kampioenschap en 10 reserves zullen worden gepubliceerd in de voorlopige rangschikking.


→ Splitsing van het nationaal kampioenschap snelheid in een kampioenschap “kleine snelheid” en “grote snelheid”

Dit voorstel wordt geweigerd.

→ Beslissing NAV 20/10/2023:

(De provinciale en interprovinciale grote halve-fond wedvluchten (m.a.w. de vluchten verder dan de op reguliere basis voorziene kleine halve-fond wedvluchten maar korter dan de eventueel georganiseerd fond wedvluchten) zullen in 2024 meetellen voor het nationaal kampioenschap grote halve-fond en niet meer in het nationaal kampioenschap kleine halve-fond.)

Deze beslissing wordt geannuleerd en als volgt gewijzigd:

De provinciale en interprovinciale grote halve-fond wedvluchten (m.a.w. de vluchten verder dan de op reguliere basis voorziene kleine halve-fond wedvluchten maar korter dan de eventueel georganiseerd fond wedvluchten) zullen in 2024 meetellen voor het nationaal kampioenschap kleine halve-fond.

→ Gebruik van slechts 1 nummer van uitslag m.n. ofwel de hoofdvlucht, ofwel één dubbeling maar steeds dezelfde voor de snelheid als voor de kleine halve-fond

Dit voorstel wordt aanvaard.

 

→ de PE West-Vlaanderen heeft tevens het voorstel ingediend dat voor de snelheid en de kleine halve-fond de liefhebber verplicht is om steeds in hetzelfde lokaal in te korven

Dit voorstel wordt aanvaard.

 


→ UITZONDERINGEN

Indien het nationaal kampioenschap snelheid wordt gesplitst in een kampioenschap kleine snelheid en een kampioenschap grote snelheid, bestaat er geen probleem om steeds in dezelfde vereniging in te korven.

Indien het nationaal kampioenschap snelheid niet wordt gesplitst in een kampioenschap kleine snelheid en een kampioenschap grote snelheid dan zijn er bepaalde verenigingen die enkel maar kleine snelheid inkorven en anderen die enkel grote snelheid inkorven. Er dient alsdan een uitzondering te worden voorzien.

Indien provinciale wedvluchten van de grote halve-fond kunnen worden gebruikt voor het nationaal kampioenschap kleine halve-fond dient eveneens een uitzondering te worden voorzien. De liefhebber zal alsdan recht hebben op twee nummers van verenigingen indien zijn vereniging geen provinciale wedvluchten inricht en hij mag boven twee nummers van uitslagen gebruiken aangezien de samenspelen op deze provinciale vluchten verschillend zijn dan deze voor de wedvluchten op de kleine halve-fond.

Een uitzondering dient eveneens te worden voorzien voor de liefhebbers, dewelke inkorven in verenigingen, waarbij deze laatste de activiteiten stopzet tijdens het lopende sportseizoen.

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven