Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Nieuwe verkiezingen in West-Vlaanderen tegen midden februari 2018

Geplaatst op 21/12/2017, Auteur: Phil


Buitengewone Nationale Algemene Vergadering 2017 – 20 December 17 om 10u00

 

Op 30 november 2017 schreef Nat. Voorzitter Stefaan Van Bockstaele  een brief naar de nationale mandatarissen met als onderwerp “Uitnodiging tot een buitengewone  om nationale algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 20 december 2017 in het administratieve KBDB gebouw, zaal De Witte Duif.”

Rekening houdend met de bepalingen van

-artikel 24 van de Statuten

- artikel 16 van  het Huishoudelijk reglement

 

Dagorde

Behandeling klachten betreffende de verkiezingen sessie 2018-2024 in de PE West-Vlaanderen.

a)      Aangetekende brieven van de heren Danny Vandenberghe, Paul Haesaert en Yvan Mouton, waarvan de onderwerpen letterlijk als volgt worden geformuleerd:

1.       “Betwisting van de organisatie en van de uitslagen in de PE West-Vlaanderen;

2.       “Betwisting van de organisatie van de verkiezingen en van de uitslagen van de verkiezingen in West-Vlaanderen; ledenmanipulatie en manifeste fraude van de verkiezingen”

3.       “Vergadering van de nieuwe mandatarissen – PE West-Vlaanderen dd.22.11.2017”

b)      Aangetekende brief van Dhr. Davy Verleije inzake betwisting van de verkiezingen in de PE West-Vlaanderen, arrondissement Brugge en indiening klacht”.

Tot zoverre het schrijven  van de nationale voorzitter aan zijn nationale mandatarissen, een schrijven dat door “onbekenden” genoegzaam werd gekopieerd en “naamloos” gedeponeerd in tal van brievenbussen bij de liefhebbers in West-Vlaanderen. Als stemmingmakerij kan dat tellen. Het toont aan hoe “eerlijk” het spel gespeeld wordt.

de-aanklagers-vlnr-davy-verleije-yvan-mouton-paul-haesaert-en-dany-vandenberghe.jpg | Pitts

De aanklagers : vlnr. Davy Verleije, Yvan Mouton, Paul Haesaert en Danny Vandenberghe

 

Bijkomende info :

Statuten art. 24

Buitengewone algemene vergaderingen Art. 24

 Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden opgeroepen, minstens acht dagen vooraf, door de voorzitter van de KBDB of door de meerderheid van de leden verkozen in de nationale algemene vergadering

Huishoudelijk Reglement  art. 16

I.                    Verkiezingen :

Art. 16. NAV 26.10.2016 – 22.02.2017)

De lijsten van de kandidaten voor de verkiezingen in een Franstalige PE/SPE, zullen worden gepubliceerd in de “Bulletin National en/of op de KBDB-website” en deze van de kandidaten in een Nederlandstalige PE/SPE worden gepubliceerd in het “bondsblad en/of op de KBDB-website” en dit ten laatste op 1 september. Deze lijsten zullen vooraf worden opgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur op basis van de gegevens vermeld in artikel 6 van onderhavig reglement. De nationale raad van beheer en bestuur zal, na het sluiten van de termijn voor indiening van de kandidaturen zo spoedig mogelijk samenkomen. Opdat alle toekomstig verkozen mandatarissen hun ganse PE zouden vertegenwoordigen en niet bij voorrang hun eigen arrondissement en opdat alle arrondissementen, in verhouding tot het aantal aangesloten leden zouden vertegenwoordigd zijn, zullen alle aangesloten kiezers van een PE gelijktijdig kunnen kiezen voor één, naargelang het aantal te begeven zetels, voor meerdere kandidaten, vertegenwoordigers van de verschillende arrondissementen in de schoot van hun PE. In ieder geval zullen de leden in regel met hun aansluiting op 30 juni van het jaar van de verkiezing hun persoonlijke stem uitbrengen aan de hand van voor hun PE specifieke stembrief. Deze stembrief zal via de post worden toegestuurd door de nationale zetel van de KBDB ten laatste op 30 september. Benevens de stembrief, gemerkt met een speciaal teken om de onschendbaarheid te verzekeren, zal de zending ook een omslag bevatten, door het aangesloten lid te gebruiken om zijn verzegelde keuze, ten laatste op 15 oktober (poststempel telt), terug te sturen naar de door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder . Op straffe van ongeldig verklaring van de stem, dient uitsluitend de vooraf met het adres van de door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder bedrukte omslag gebruikt. Deze omslag zal eveneens gemerkt zijn met een speciaal teken om de onschendbaarheid te verzekeren. Stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn, die binnenin een papier of een voorwerp bevatten of die de kiezer herkenbaar heeft gemaakt door er een teken, een tekst of een doorhaling op aan te brengen, zijn ongeldig. De aldus teruggestuurde en gesloten omslagen zullen door de gerechtsdeurwaarder per PE worden gesorteerd, geteld en bewaard op zijn kantoor. De agenda van de derde algemene vergadering heeft verplicht als eerste punt de goedkeuring van het PV van de kiesverrichtingen, opgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur overeenkomstig artikel 34 van de statuten. 5 5.3 Stembrieven toegestuurd in niet gesloten omslagen of aan § 6 niet conforme omslagen evenals stemmen uitgebracht op niet officiële stembrieven worden automatisch en verplichtend als ongeldig verklaard. De door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder zal een PV van sluiting van de stemming opstellen waarbij de resultaten van de stemming zullen worden opgenomen vertrekkend van de identiteit van de verkozen kandidaten. Deze PV’s zullen worden ondertekend door de gerechtsdeurwaarder en worden overhandigd aan het presidium op de dag van de nationale algemene vergadering. Ieder bezwaar zal het voorwerp uitmaken van PV van beweringen en zwarigheden, opgesteld en ondertekend door de gerechtsdeurwaarder.Dit proces-verbaal zal eveneens worden overhandigd door de gerechtsdeurwaarder aan het presidium op de dag van de derde nationale algemene vergadering. Wanneer het geheel van PV’s van sluiting van de stemming en de eventuele PV’s van beweringen en zwarigheden van alle PE aan het presidium van de algemene vergadering zullen overhandigd zijn, zal de nationale voorzitter, bijgestaan door de leden van het presidium, lezing geven van de eventuele PV’s van beweringen en zwarigheden teneinde een beslissing te treffen aangaande de betwiste punten. De beslissing(en) zullen bij gewone meerderheid van de leden van de algemene vergadering worden getroffen met uitzondering van de leden van de betrokken PE. Deze stemming zal op een soevereine manier een einde stellen aan de gerezen bezwaren, zonder dat ze nog kan worden betwist door ieder persoon die zich benadeeld zou voelen door de getroffen beslissing. Na beslissing over de eventuele vastgestelde bezwaren, zal de nationale voorzitter de schorsing van de algemene vergadering bevelen zodat de aangestelde gerechtsdeurwaarder de telling van de stemmen, opgeschort door het PV van beweringen en zwarigheden, kan hervatten. Na het beëindigen van deze stemtelling, zal hij/zij het PV van sluiting van de stemming ondertekenen en persoonlijk overhandigen aan het bureau dat de nationale algemene vergadering voorzit. Pas nadat de voorzitter zich ervan heeft vergewist dat alle PV’s van sluiting van stemming in zijn bezit zijn, zal hij overgaan tot de bekendmaking van de resultaten van de verkiezingen van het geheel van de betrokken PE. De kandidaten voor de verkiezing die geen deel uitmaken van de algemene vergadering, zullen op dat ogenblik als toeschouwer de zaal mogen betreden om de bekendmaking te aanhoren. Het resultaat van de verschillende verkiezingen en de naam van de verkozen kandidaten binnen de verschillende PE zullen in het PV van de nationale algemene vergadering worden opgenomen om uiterlijk binnen de 30 dagen te worden betekend aan de comités van de PE/SPE en aan de bij de verkiezing betrokken kandidaten. De stembrieven worden, verzegeld, per PE bewaard, voor gebruik in geval van eventuele betwisting(en). De personen die een rechtstreeks belang hebben bij de verkiezing in hun PE/SPE kunnen in voorkomend geval de geldigheid van de uitslagen betwisten bij middel van een aangetekend schrijven gericht aan de nationale voorzitter van de KBDB en dit binnen de 15 dagen na de betekening van de uitslagen. Deze laatste heeft de plicht de eerstvolgende nationale raad van beheer en bestuur te informeren van het (de) beroep(en) zodat deze het punt kan toevoegen op de dagorde van de volgende algemene vergadering van januari of februari. Deze algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid met ontzegging van stemrecht aan de mandatarissen van de betrokken PE. Haar beslissing is soeverein en definitief vanaf de betekening aan het betrokken comité van de PE/SPE of aan de personen die het bezwaar hebben ondertekend.

vlnr-richard-matton-kurt-de-keyser-dirk-schreel-frank-vekinderen.jpg | Pitts

Het  bestuur van de P.E. West-Vlaanderen : vlnr. Richard Matton, Kurt De keyser, Dirk Schreel en Frank Verkinderen.

 

 

20 december  :

De buitengewone vergadering werd in de voormiddag gehouden. De stemming die daarop volgde nam behoorlijk wat tijd in beslag waardoor beide partijen gedurende geruime tijd (gescheiden) in de gang geduld moesten oefenen.

De persconferentie was gepland voor 14u00 maar het was ver na vieren vooraleer de pers kon binnengeroepen worden om het verdikt te horen verkondigen.

stefaan-van-bockstaele.jpg | Pitts

 

Stefaan Van Bockstaele las de gedocumenteerde beslissing genomen in deze buitengewone nationale algemene vergadering voor die als volgt luidde:

In verband met de hierboven reeds vermelde klachten heeft de algemene vergadering vragen gesteld aan beide partijen zijnde de aanklagers enerzijds en het provinciaal comité West-Vlaanderen anderzijds. Daarna hebben beide partijen de zaal verlaten en heeft de nationale raad van beheer en bestuur samen met de nationale mandatarissen de in te nemen standpunten besproken.

Volgende beslissingen werden genomen :

1.       De klagers zijn allen kandidaten van de voorbije verkiezingen, dus met rechtstreekse belangen waardoor de klachten ontvankelijk verklaard werden.

2.       Een bepaald aantal personen zou aan de stemming hebben deelgenomen niet conform aan art. 6 van de KBDB statuten waardoor artikel  16 van de KBDB statuten niet gevolgd werd. 

 

Statuten art. 6

Leden en aansluiting

 Art. 6 (NAV 26.02.2014 – 28.10.2015)

De KBDB stelt jaarlijks de voorwaarden van lidmaatschap vast. Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. De leden worden onderverdeeld in: 1°- Leden duivenliefhebbers 2°- Leden duivenliefhebbers in associatie (duo’s enz.) 3°- Leden niet-duivenliefhebbers 4°- Ereleden en verdienstelijke leden 5°- Vergunningen met betrekking tot de organisatie van wedvluchten, duivenlossingen en openbare verkopingen. Het lidmaatschap voor de leden, vermeld onder de punten 1 en 2 van huidig artikel, begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Hiervoor dienen de leden hun hoklijst in te dienen in een vereniging van hun PE/SPE vóór 15 november van het vorige jaar. Bij een laattijdige aansluiting (na 1 januari) blijven deze leden van rechtswege onderworpen aan de reglementen van de KBDB gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van hun aansluiting.

 

3.       Het aantal leden van de P.E. West-Vlaanderen ligt normaal lager dan 3.000

Gevolg : 4 verkozenen en niet 5 en 2 gekozen nationale mandatarissen en niet 3.

Volgens Artikel 14 van het huishoudelijk reglement  zijn de klachten dus gegrond en worden de verkiezingen van 25.10.2017 ongeldig verklaard!

 

Art. 14. (NAV 26.10.2016)

De arrondissementen zullen in de schoot van de PE/SPE vertegenwoordigd worden in evenredigheid met de belangrijkheid van het aantal aangeslotenen die het arrondissement bewonen, zoals voorzien bij artikel 15 van de statuten (adres hok). Zo arrondissementen in de schoot van een PE/SPE niet kunnen worden vertegenwoordigd, zal de samenvoeging van twee aanpalende arrondissementen worden uitgevoerd. Zo ondanks deze samenvoeging aan deze arrondissementen nog steeds geen zetel kan worden toegekend, zal de eenmaking plaatsvinden tussen meerdere arrondissementen totdat het vereist quorum wordt bekomen. 4 4.3 De eenmaking van het kleinste arrondissement zal geschieden met het of de aanpalende arrondissement(en) die het kleinst aantal leden tellen. De 10 provincies worden beschouwd als” een provinciale entiteit” (PE) en behouden een minimum van 3 mandatarissen teneinde een goede dienstverlening naar de aangesloten leden te verzekeren. De PE met meer dan 1.500 leden krijgen één supplementair mandaat per volledige schijf van 750 meer aangesloten leden. De PE met minder dan 1.500 leden zullen zich hergroeperen in samengevoegde provinciale entiteiten (SPE) De geografische ligging en de taal zijn essentiële elementen die in overweging dienen genomen bij de samenvoeging.

 

Conclusie

Er moeten nieuwe verkiezingen gehouden worden in West-Vlaanderen en er moet nauwlettend op toegezien worden dat artikel 6 v.d. Statuten gehandhaafd wordt. Daar voor zal een juridische commissie samengesteld worden conform artikel 38 van de KBDB statuten, die voorstellen zal formuleren aangaande de verkiezingen in W-Vlaanderen in oktober 17.

Die commissie zal het juiste aantal personen bevestigen dat mag deelnemen; waar liggen de verantwoordelijkheden enz.

De nationale juridische raadgever zal een verslag opmaken en dat toelichten tijdens de bijzondere algemene vergadering van 3 januari 2018 om 10u30 die dan soeverein zal beslissen na onderzoek.

Er zullen standaardregels opgesteld worden aangaande de verkiezingen in West-Vlaanderen over het toegelaten aantal deelnemers + de praktische procedure van de verkiezingen.

Op 17 jan. om 10u30 volgt dan opnieuw een bijzondere algemene vergadering die over de noodzaak op vervolging zal beslissen op basis van het duivenliefhebberswetboek.

Art. 38 v.d. Statuten

 De juridische raadgever, lid van de nationale raad van beheer en bestuur, kan een nationale juridische commissie samenstellen bestaande uit minstens 3 leden , eventueel van buiten de KBDB en gekozen om hun professionele bekwaamheden. Deze commissie zal worden voorgezeten door de nationale juridische raadgever. Deze commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen, voorstellen te formuleren en grondige studies te maken betreffende alle juridische aspecten die verband houden met de duivensport. De taken van deze commissie zullen worden uitgevoerd op vraag van de nationale raad van beheer en bestuur of op vraag van de nationale algemene vergadering . De resultaten zullen worden overgemaakt aan de nationale raad van beheer en bestuur die ze op de dagorde van de eerstvolgende nationale algemene vergadering zal plaatsen. De nationaal juridisch raadgever staat in voor de redactie en herziening van het duivenliefhebberswetboek. Hij zal de voorstellen tot uitsluiting en opheffing van uitsluiting, voorgelegd aan de nationale algemene vergadering, in toepassing van de bepalingen van het duivenliefhebberswetboek, onderzoeken. Hij brengt eveneens advies uit over de genadeverzoeken die door de nationale voorzitter van de KBDB worden onderzocht. De beslissingen van de nationale juridische commissie worden in een rangschikkingsmap opgenomen en ondertekend door zijn voorzitter.

 

Kalender nieuwe verkiezingen W-Vlaanderen

-          Opsturen nieuwe stembrieven op 25 jan. 2018

-          Terugsturen naar gerechtsdeurwaarder Crabbé op 12 feb. 2018

-          Herberekening van de arrondissementen op 17 jan. 2018

-          Bekendmaking van de resultaten van de  verkiezing door gerechtsdeurwaarder Crabbé in de algemene vergadering van 28 feb. 2018.

De aftredende mandatarissen moeten de verkiezingen goedkeuren waarna die medegedeeld worden aan de kandidaten – conform art. 16 van het huishoudelijk reglement.

Daarna komen de verkozen kandidaten samen om de nationale mandaten te verdelen.  De verkozenen treden in functie van zodra ze verkozen zijn en nemen deel aan de nationale vergadering en het nationaal sportcomité.

Enkele vragen van de aanwezige pers

Er wordt eerst en vooral opgemerkt dat de pers minder talrijk aanwezig is dan tijdens de algemene vergaderingen.

Pers: Wie heeft de beslissing genomen om een persconferentie te houden ? Was die beslissing unaniem omdat de uitnodiging getekend was door de nationale voorzitter ?

SVB: “Ik heb die persconferentie belegd om de juiste feiten weer te geven”.

Pers: Dit alles is een spijtige zaak. Komen er nu ook sluitende definities over wie mag stemmen en wie niet ? Welke leden mogen stemmen en wie niet ? Nu worden de statuten naar willekeur geïnterpreteerd. Als daar twijfel over bliijft bestaan dan zitten we misschien binnenkort weer met nieuwe verkiezingen ?

SVB: “Wij baseren ons op art. 6 en art. 9

Statuten art. 6

Leden en aansluiting

 Art. 6 (NAV 26.02.2014 – 28.10.2015)

De KBDB stelt jaarlijks de voorwaarden van lidmaatschap vast. Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. De leden worden onderverdeeld in: 1°- Leden duivenliefhebbers 2°- Leden duivenliefhebbers in associatie (duo’s enz.) 3°- Leden niet-duivenliefhebbers 4°- Ereleden en verdienstelijke leden 5°- Vergunningen met betrekking tot de organisatie van wedvluchten, duivenlossingen en openbare verkopingen. Het lidmaatschap voor de leden, vermeld onder de punten 1 en 2 van huidig artikel, begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Hiervoor dienen de leden hun hoklijst in te dienen in een vereniging van hun PE/SPE vóór 15 november van het vorige jaar. Bij een laattijdige aansluiting (na 1 januari) blijven deze leden van rechtswege onderworpen aan de reglementen van de KBDB gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van hun aansluiting.

 

Statuten art. 9

Leden niet-duivenliefhebbers

 Art. 9

Eenieder die regelmatig een functie uitoefent in de schoot van een duivenliefhebbersvereniging of voor een duivenliefhebber, dient aangesloten te zijn bij de KBDB Hij zal, na betaling van de bijdrage, een jaarlijks lidmaatschapsbewijs bekomen voor zijn categorie. De aangeslotene als hulp van een duivenliefhebber kan evenwel geen administratief verantwoordelijk lid worden in een duivenliefhebbersvereniging. Deze aansluiting zal, net als voor een lid duivenliefhebber, geschieden door tussenkomst van een duivenliefhebbersvereniging. Die aangeslotene zal in de schoot van zijn vereniging kunnen stemmen maar niet op niveau van zijn PE/SPE. De “niet-duivenliefhebber” die ten dienste staat van diverse duivenliefhebbersverenigingen zal stipuleren in welke duivenliefhebbersvereniging hij zich aansluit en er de voorziene bijdrage voor zijn categorie betalen.

 

SVB: “De juridische commissie zal geen voorstellen doen naar wijzigingen van de artikels 6 en 9, daar is geen tijd voor,  maar zal wel bepalen welke leden mogen deelnemen aan de verkiezingen in West-Vlaanderen.

Pers : Waarom worden liefhebbers niet erkend als lid van zodra ze een aantal wedstrijden gespeeld hebben tegenover liefhebbers die niet meer spelen.

SVB:”Om lid te zijn moet je een duivenhok hebben, je moet niet spelen. Dat dateeert nog van tijdens de oorlog.”

Pers: Zijn er mensen/dingen misbruikt, is er iemand het zwarte schaap geworden ? Uzelf bv ?

SVB:”Luister, ik ben voorzitter tot 28/2/18 . Ik heb tijdens mijn loopbaan altijd tot einde contract mijn verantwoordelijkheid genomen en zal dat nu ook doen”

Pers: DT “ Transparantie is belangrijk. Alhoewel ik moet vaststellen dat de pers maar gedeeltelijk vertegenwoordigd is. Jullie worden nu afgerekend op het willen vernieuwen van een “oude dame”.
Jullie hebben geprobeerd goed te doen voor de duivensport en de mentaliteit van de duivenliefhebbers te sturen.
Zowel Stefaan VB als Dirk S worden nu door enkelingen daarvoor afgestraft die het goede werk dat jullie gedaan hebben ongedaan willen maken.
Bedankt voor de goede verstandhouding!”

 

Dirk Schreel vraagt nog even het woord:

“Transparantie is inderdaad belangrijk. Vandaag is er drie uur over gedaan om een beslissing te nemen. Er is nergens correct gedefinieerd wat nu een lid eigenlijk is, coördinaten hebben geen belang, toch is West-Vlaanderen schuldig bevonden. Dergelijke beslissingen, ik doe daar niet meer aan mee, want als West-Vlaanderen niet correct zou verlopen zijn, dan zijn de verkiezingen overal niet correct verlopen. Men zegt dat er in W-Vl 300 hoklijsten niet correct zijn, wel in Oost-Vlaanderen zijn er dat zeker 200 en zit zelfs ergens in een provincie een lid van 1880 !! Transparantie !!  De voorzitter van West-Vlaanderen beschikt per provincie over de juiste cijfers, U kan dit bij hem navragen.

Leg dan uit ! Wat is een correct hoklijst, wat is een lid, wie mag een stembrief krijgen ? Dat staat niet in het besluit ! Zal ook niet op 3 jan . en 17 jan. bepaald zijn. Wie mag er juist stemmen ? Dat is nog steeds niet bepaald !

Wie een konijnenhok heeft met een duif erin mag stemmen want dat hok is een afgesloten ruimte!

West-Vlaanderen is beschuldigd van fraude.  Dat komt de mandatarissen van de andere provincies goed uit want zo geraken ze zelf niet betrokken!

IK WIL DAAR NIET MEER AAN MEEDOEN EN ZAL MIJN CONCLUSIES TREKKENII

Waarop de persconferentie afgesloten werd.

Noot : Bij navraag bij de voorzitter van de PE West-Vlaanderen, Frank Verkinderen, naar het juiste cijfermateriaal,  luidde zijn antwoord: “ Ik ben inderdaad in het bezit van die analyse en de cijfers maar ik kan die om deontologische redenen niet geven, als nationaal mandataris heb ik zwijgplicht en ik houd mij daaraan.”

 

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven