Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Beknopt verslag van de bespreking met het Informeel Overleg op 11-01-2017

Geplaatst op 21/01/2017, Auteur: NPO / Davy


Opening

Dagvoorzitter v.d. Veer opende met een verklaring waarin hij memoreerde hoe we van een drietal personen naar zes afdelingen zijn gegroeid en het mogelijk hebben gemaakt dat er een NPO bestuur zit en vervolgens alle afdelingen hebben weten te enthousiasmeren waardoor er een Informeel Overleg is ontstaan wat door iedereen als zeer waardevol wordt gezien. Het toekomst bestendig maken van de NPO organisatie is wel in gang gezet maar vordert nauwelijks. We komen op een beslissend moment waarop we zullen moeten kiezen om de rapportages van de ingehuurde deskundigen te omarmen of verder te wandelen op het huidige doodlopende spoor. Hiervoor is komende week een voltallige besloten bespreking georganiseerd met alle bestuursleden van alle afdelingen en de Stuurgroepleden. Hij sprak de hoop uit dat we dan volledig zicht krijgen op de voorgestelde stappen in het proces van vernieuwing. 18 januari wordt een nieuw elan zichtbaar en uitgewerkt of we blijven de enige sportbond in Nederland die niet in staat blijkt te zijn om een grote stap te maken richting vooruitgangen toekomst. Het zal niet direct meer leden opleveren maar wel zorgen dat de leden het beter naar hun zin krijgen en dus langer lid blijven.

Vaststelling van de notulen van 9 november.

Er werd voorgesteld om de Vitesseafstanden te herzien naar 300 km. waardoor het meer in lijn ligt. Er ontstond een uitgebreide discussie hierover mede omdat ook Afd. 11 een aanpassing wenste. Afd. 11 wenst tot ca. 250 km., gemeten voor de kortste afstanden, gebruik te maken van de oostelijke loslijn.

Omdat in de discussie ook de Nat. Kampioenschappen ter sprake kwamen is uiteindelijk gekozen om een nieuw voorstel te maken voor de Nat. Kampioenschappen waarin de volgende punten worden meegenomen; het aantal km.’s, kortste afstand of hart afdeling, de opgave van de vluchten, het min. aantal deelnemende leden, al dan niet een marge in %, en, indien mogelijk, ook de Kampioenschappen uniformeren voor alle afdelingen. enz. We willen dit met hulp van derden laten uitwerken en volgende vergadering opnieuw voorleggen. Het verslag werd verder vastgesteld. Daarmee was in feite ook agendapunt 2 afgehandeld.

3. Terugblik op de NPO vergadering van 12 dec.

1e De presentatie van dhr. H. Geerink over de neutralisatietijden bij ochtendlossingen op de marathonvluchten blijkt nog wat probleempjes te hebben. Het document wordt in dit

verslag ingevoegd. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat er nog aanpassingen zullen komen.

Het eerdere voorstel moeten we nog niet aannemen. Ook Internationaal wordt er nog naar gekeken.

2e Het begrip spelende leden versus “papieren leden”. Iedereen deelt de mening dat we eigenlijk van leden –beoefenaars moeten uitgaan. Omdat het lid zijn van een vereniging geen nuancering kent in rechten is dit lastig op te lossen. Als de nieuwe opzet van mevr. Olfers wordt ingevoerd spreken we van bloedgroepen en dan lost het zich op. Ook de ooit aangepaste aantallen in de reglementen waar we het dalend aantal leden ook voor verenigingen en inkorvende leden hebben doorgevoerd blijkt een historische fout te zijn geweest. Krap 15.000 beoefenaars verdeeld over ruim 700 verenigingen in 11 afdelingen geeft al aan dat hier een verkeerde beweging is ingezet. Herziening van die aantallen zou meer dan gewenst zijn zeker in het licht van servicevoorziening naar de verenigingen. Ook het nog lopende voorstel om centraal te moeten inkorven maar in de eigen vereniging te  kunnen afslaan past in dit plaatje. Veel afdelingen trachten al te komen tot schaalvergroting zo bewijst ook Afd. 10 met een succesvolle fusie van 5 verenigingen.

3e Doping. Ingebracht met het oogmerk op bescherming van leden die wel worden gepubliceerd vóór er een uitspraak is en dus beschadigd worden. Informatie naar de Afdeling ontbreekt volledig. Communicatie dient sterk verbeterd te worden ! Ook over dit onderwerp ontstond een uitgebreide discussie, kosten versus de opbrengst. Voordeel is de preventieve werking. De procedure moet voor iedereen helder zijn en terug te vinden. Ook werd verwezen naar de FCI daar dienen we dit goed te regelen. Nu afhankelijk van goedwillende amateurs. Als we de jaarlijkse kosten zien en weten dat in geval van…. via een slimme advocaat veroordeling achterblijft, zie recent in België. Hier valt nog veel te verbeteren en dat dient het NPO bestuur op te pakken.

4e Invliegduiven. Op de ALV van de NPO is in meerderheid besloten geen invliegduiven meer toe te staan. Dan is het verbazingwekkend als enkele afdelingen hier toch van af gaan wijken door bijv. 2 vluchten te organiseren van dezelfde losplaats, één als concours en één als training. Of wel alles inkorven maar toestaan dat er minder geteld worden enz. We hebben toch uit solidariteit met elkaar gekozen om geen invliegduiven toe te staan dan houdt toch iedereen daar aan. Wel werd uitgebreid gesproken over de buitenlandse transportfirma’s die Hank en Giesbeek bedienen en ook voor overlast in België zorgen met matig materiaal.

Wij moeten samen met het NPO en het KBDB bestuur zoeken naar uitschakeling van die aanbieders. Verder is Hank lastig, een particulier waar een auto ophaalt maar wel NPO liefhebbers die niet mogen maar daar wel inkorven. Giesbeek is een vereniging die tot de orde geroepen dient te worden. Alle afdelingen trachten een vliegprogramma op te stellen voor alle leden incl. africhtingen dan is het wild-west gedrag met duiven rijden verwerpelijk. Samen zoeken om hier een einde aan te maken.

4. Bijeenkomst van 18 januari roept veel vragen op;

  •           De bijeenkomst is besloten.
  •           Hoe kan dan Het Spoor een verslag aankondigen?
  •           Zijn er niet meer stukken dan een uitnodiging?
  •           Waar blijft de enquête die allang opgestuurd zou worden?

De werkgroep is gevraagd om die bijeenkomst te ondersteunen maar voelt zich in een moeilijke positie komen. Het Informeel Overleg is een succes en komen we niet in een spagaat als we ingaan op dit verzoek. Wim Pasman gaf een beschouwing over ieders eigen verantwoordelijkheid, de NPO moet een eigen koers varen. Het Inf. Overleg gaat per zaak met het NPO bestuur in overleg en ook andersom, als het NPO bestuur iets besproken wil hebben is het via het Inf. Overleg een optie. Hans v.d. Veer meldde dat de uitgewerkte enquêtes nog deze week naar de Afdeling verzonden worden. Het eindbesluit was dat het verstandig is om het contact met het NPO bestuur zo goed mogelijk te houden en dus wel in te gaan op de uitnodiging om over 18 jan. te komen praten.

Er werd gesteld dat wij als Inf. Overleg niet alles op moeten willen lossen. Het proces om de organisatie toekomstbestendig te maken stagneert, we moeten nu afwachten wat er gepresenteerd gaat worden. Het Inf. Overleg is eigenlijk al geslaagd door te komen tot een bijna afgerond vliegprogramma, we vergaderen een paar keer per jaar en dat is prima.

De organisatie moet wel aangepakt worden, daar wachten we op en daar hebben we ook mevr. Olfers voor ingehuurd. Het NPO bestuur heeft niet veel met de werkgroep van 4.

De werkgroep wil in ieder geval als Inf. Overleg verder, het NPO bestuur heeft al eerder rond het vliegprogramma een inschattingsfout gemaakt. Het Inf. Overleg bespreekt uitgewerkte voorstellen van het NPO bestuur, maar het NPO bestuur moet haar eigen koers varen.

Dat mevr. Olfers niet verder komt is zorgelijk, we hebben haar ingehuurd om een flinke stap te maken naar een toekomst bestendige bond. Zij bespreekt veel met het NPO bestuur en we kunnen ons afvragen hoe die er in staan. Op een elders gestelde vraag of het NPO bestuur zo kan werken kwam geen antwoord. De vraag rijst of het NPO bestuur wel op één lijn zit, naar buiten toe lijkt het wel zo te zijn. De vraag rees of er nog aanvullende stukken voor deze bijeenkomst zouden volgen, met name de organisatiestructuur is gewenst daar helderheid over te krijgen. We moeten als Inf. Overleg samen met het NPO bestuur optrekken, wij kunnen ook zelf voorstellen indienen en men vond het een gemis dat het NPO bestuur niet in het Inf. Overleg participeert. De discussie liep op een einde en er is toegezegd dat na het onderhoud van as. vrijdag met het NPO bestuur door de werkgroep zal worden bepleit alsnog bijlagen te sturen, mocht dat niet wenselijk zijn dan zal er door de werkgroep in ieder geval een gecomprimeerd stukje informatie naar de afdelingen worden gestuurd zodat men zich enigszins kan voorbereiden en inleven in wat er gepresenteerd gaat worden.

Rondvraag; Was meer een mededeling, de comm. Best of the Best kan zich prima vinden in 1 programma.

Mede gelet op het tijdstip liep de zaal snel leeg en hieruit blijkt dat 10.30 uur het enig juiste tijdstip is om deze bijeenkomsten te beëindigen.

Voor een ieder als herinnering; onze volgende bijeenkomst staat gepland voor 22 febr. 2017.   


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven