Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Beknopt verslag van de besprekingen met 11 Afdelingen

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Beknopt verslag van de besprekingen met 11 Afdelingen 

 

Beknopt verslag van de besprekingen met 11 Afdelingen op zaterdag 15-10-2016

Op 15 oktober zijn de 11 afdelingen bij elkaar geweest voor een overleg.

Aanwezig: Afd. 1- dhr’n Laban, Huyge en Kristelijn, Afd. 2- Jongh, v.d. Linden en Gotschalk, Afd. 3- Wijnen en Hanegraaf, Afd. 4- Roks en Steevens, Afd. 5- v/d Vrede, Busscher en Vos, Afd. 6- Hoekstra. Afd. 7- v. Amerongen en v.d. Veer. Afd. 8-Pasman en Jacobs. Afd. 9-Geerink en Bosman. Afd. 10-de Vries en Bakker. Afd. 11- Zeeman en van Dijk.

Opening: Dagvoorzitter dhr. Zeeman opende en gaf het woord aan dhr. v/d Veer die verslag deed van de tussentijdse besprekingen met het NPO bestuur en uitlegde waarom het bestuur gekomen is met een Versie 5 met toelichting. Ook de reden waarom het NPO bestuur er vandaag niet bij was werd toegelicht. Het zou de onderlinge discussies over de geagendeerde onderwerpen afleiden naar een discussie tussen NPO bestuur en het overleg.

Dhr. Vos nam het eerste punt van de bespreking voor zijn rekening De Vluchtlijnen. Hij vroeg of de in november 2012 vastgestelde lijn van Roodeschool naar Parijs nog gehandhaafd blijft als uitgangspunt. Na enige discussie en uitleg van enkele afdeling waarom hun leden toch meer westelijk willen lossen werd toch unaniem afgesproken om die lijn vast te leggen.

Afspraak; De Afdelingen 1, 2, 5, 6, 7 en 11 benutten deze lijn met een marge van 10 km. naar het westen voor hun vliegprogramma met uitzondering van afdeling 11 die voor de Vitessevluchten meer oost wilde lossen. De overige afdelingen zoeken hun losplaatsen met ook een marge van 10 km. ten oosten van deze denkbeeldige lijn.

De groep van 5 maakt een inventarisatie van de in de NPO database voorkomende losplaatsen en benoemt de beschikbaarheid voor de afdelingen.

Vervolgens ontstond een uitgebreide discussie over de losplaatsen en de hele voorgeschiedenis. Blijkbaar is er heel veel informatie door verschillende afdelingen en ook door de comm. losplaatsen aangeleverd aan het NPO bureau/bestuur waar nagenoeg niets mee is gedaan! Dat is triest en heel vervelend, de comm. van 5 stelt dit aan de orde bij het eerstkomende overleg met het NPO bestuur! Tevens zal dan worden gevraagd om met de meest mogelijke spoed een geactualiseerd overzicht te maken van de beschikbare losplaatsen met capaciteit waarin alle aangeleverde informatie is opgenomen.

We zijn het eens geworden over de vlieglijn en na het overzicht van de losplaatsen worden de vliegprogramma’s per afdeling getoetst en eventueel aangepast.

Over het verkrijgen van losplaatsen heerste enig verschil van inzicht. In meerderheid zijn we het er over eens dat die taak bij het NPO bestuur thuis hoort, uitbreiding met mensen die ingangen weten te krijgen lijkt handig maar zaak is dat dit een centrale taak is voor het NPO bestuur. Dat in België de provinciale besturen in combinatie met dhr. D. Schreel namens de KBDB hierover besluiten is helder maar er moet een doorbraak komen.

Zwaarwegend punt is hierbij dat “het gedrag”van heel veel individuele liefhebbers en groepen leden de hele week volkomen ongedisciplineerd duiven lossen waardoor we iedere vorm van goodwill kwijt raken. Dit is een probleem wat heel lastig is te ondervangen.

Kort samengevat;

- De lijn waarlangs de afdelingen losplaatsen zoeken is Roodeschool – Parijs.

- We hanteren één lijn en geen west – midden en oost indeling meer.

- Met een marge van 10 km. naar oost en west wordt die lijn gerespecteerd.

- De Afdelingen 1, 2, 5, 6, 7 en 11 spelen op of westelijk van die lijn en de overige afdelingen op of oostelijk van die lijn.

- Het NPO bestuur levert een perfecte en geactualiseerde lijst met losplaatsen.

- De comm. van 5 maakt een overzicht van de vigerende losplaatsen.

- Vliegprogramma’s worden hierop afgestemd of eventueel bijgesteld.

Dhr. v.d. Veer kreeg vervolgens het woord over het onderwerp Centrale Vliegleiding.

Vraag 1 was natuurlijk willen alle afdelingen een centrale vluchtleiding? Na een uitgebreide discussie waarbij meer werd ingegaan op de voorwaarden en de omstandigheden werd wel duidelijk dat alle afdelingen voorstander zijn van een centrale vluchtleiding zoals ook bedoeld door het NPO bestuur, maar wel met een grote MITS.

Dhr. Gotschalk gaf een duidelijke uiteenzetting over het lopende automatiseringsproject waarin een onbeperkt aantal lossingen kunnen worden opgenomen en aangevuld met actuele weersinformatie en verder van invloed zijnde omstandigheden waardoor een belangrijke stap gezet kan worden naar een optimale coördinatie. Tijdens het overleg met het NPO bestuur en de lossingsverantwoordelijken op 13 juli 2016 in Wijchen is meegedeeld dat men aan dit programma werkte en dat bevindt zich nu in een testfase.De centrale vluchtleiding CVL, wordt voorlopig gezien als een ondersteuning voor de afdelingen die gefaseerd moet worden ingevoerd en waar we als afdelingen, na gebleken goed functioneren, meer bevoegdheden aan zouden kunnen toekennen tot wellicht een finale eindbeslissing toe. De CVL wordt positief opgepakt met de volgende kanttekeningen;

- Vooralsnog een vetorecht bij de afdelingen laten en gefaseerd optuigen.

- Aanzienlijke verbetering van de communicatie over de weersomstandigheden.

- Ondersteunend aan de afdelingen.

- Meenemen van, van invloed zijnde vliegbewegingen in België en waar mogelijk en noodzakelijk Duitsland.

- Geschikte losplaatsen

- Analyse van fouten achteraf door de CVL in combinatie met afdelingen

- Herziening van het instituut IWB zowel in bezetting als rol en weerinformant. ***

- Informatievoorziening aan de leden.

*** Over het IWB is uitgebreid gesproken en de meningen zijn verdeeld, variërend van overbodig tot goede ervaringen en bruikbaar. Wel wordt de vraag gesteld of Meteoconsult wel voldoet en waarom geen Zimoa of anderen betrokken in de informatievoorziening.

De huidige informatie veroorzaakt veel onrust onder de leden, de communicatie moet beperkt worden. Het niveau van een IWB, wat eigenlijk een andere naam moet krijgen want deze naam is verwarrend t.o.v. een CVL, moet beslist omhoog en de communicatie moet onder de loep.

Het 3e belangrijke punt was; Het afstemmen van de vluchtprogramma’s

Dhr. Zeeman pakte dit op en vond dat met de 2 vorige agendapunten al meer duidelijk was geworden over de vliegprogramma’s. Dit gekoppeld met de reeds gemaakte afspraken over de aantallen vluchten (dit werd nog even nagezien in het verslag van 30-08-2016) stelde hij de analyse van de comm. van 5 aan de orde.

Over het aantal vluchten wat een afdeling wil opnemen vond men dat elke afdeling hier vrij in moest worden gelaten. Het gaat om de vluchten die voor het Nationale Kampioenschap tellen daarover zijn afspraken. Vitesse 6, Midfond 6, Dagfond 5 + 1 reserve, Marathon 5 en Jonge duiven 8. Er wordt geen Nationale vlucht voor Jonge duiven meer gehouden.

Voor de Dagfond werd benadrukt dat imago en uitstraling pleiten voor tenminste één Nationale vlucht. Een Nationale vlucht is één losplaats, één lossing en één uitslag. Gekozen werd uiteindelijk voor Nationaal Chateauroux op 22 juli 2017 en bij obstakels wordt het 14 dagen later. Voor de dagfond kunnen bijv. wel Interprovinciale vluchten worden gespeeld als afdelingen dit willen.

Voor het Marathonspel zijn 3 Nationale vluchten vastgesteld; op 16 juni St. Vincent, op 7 juli Dax en op 28 juli Bergerac. Deze Nationale vluchten worden in alle afdelingen op het programma geplaatst en tellen zowel voor de afdeling als nationaal mee. Alle vliegprogramma’s worden voor zo ver nodig aangepast met deze afspraak.

Het plan “Bosman “werd besproken maar komt later nog aan de orde, is meer voor de iets langere termijn.

Een heroverweging van de huidige sectoren is niet aan de orde gekomen.

Het aantal lossingen per losplaats en per afdeling leverde ook een uitgebreide discussie op maar er werd toch afgesproken om die enigszins te beperken.

Afspraak voor de wedvluchten werd; Maximaal 4 lossingen per losplaats of afdeling per dag.

Africhtingen worden beperkt tot de dinsdagen en woensdagen.

Het punt uniformering Kampioenschappen leverde wel veel stof tot discussie op maar verzande in de berusting dat dit een niet af te dwingen systeem is wat per vereniging wordt bepaald. Ook de inkorfbeperking en de kampioenschappen op afdelingsniveau lopen ver uiteen en zijn onvergelijkbaar. Alle aspecten kwamen langs, van eerlijker spel, vergelijkbaarheid, gelijke aantallen, indelingen enz. maar in enige stroomlijning of uniformiteit zag niemand brood. Toch zou dit onderwerp op afdelingsniveau best serieus bekeken kunnen/ moeten worden. Zo groot zijn de verschillen nou ook weer niet.

Overige zaken;

De eerste constatering moet zijn dat na ca. 3 tot 3 ½ uur vergaderen de energie op is.

De enquête; de resultaten worden in de Stuurgroep op 1 november gebracht. Dat zijn die resultaten die invloed hebben op het proces van organisatieverbeteringen. De gehele interpretatie blijkt erg lastig in beeld te brengen te zijn.

De eerstkomende NPO vergadering is uitgesteld tot 12 december. Voorstellen kunnen dus niet meer worden ingediend omdat de 8 weken zijn gepasseerd.

In de laatste NPO A.L.V. hebben we besluiten genomen die de rechtsgang betroffen, Blijkbaar heeft het passeren van de notulen geleid tot opmerkingen van de notaris waardoor het proces is vertraagd en we in de december vergadering dit besluit opnieuw moeten nemen met alle oponthoud en obstakels nog een keer. Bijzonder nalatig van het bestuur NPO om dit niet aan de kiesmannen te melden.

De publicatie in het Spoor van de hoofdredacteur werd scherp veroordeeld, ondeskundig en bijzonder negatief, hier moet een reactie op worden gegeven.

Groep van 5 maakt ook een voorstel voor de min. en max. afstanden per discipline voor de volgende vergadering. Ook de opzet van dhr. Veenendaal komt de volgende bespreking aan de orde. Tevens zorgt de groep dan voor een overzicht van de meest voorkomende competities zoals; WHzB/TBotB – Olympiadespelregels – de Gouden Duif.

Gelet op het tijdstip en verplichtingen van enkele leden werd besloten deze vergadering te beëindigen en nog één keer bij elkaar te komen nadat de groep van 5 met het NPO bestuur heeft gesproken om alle resterende punten af te wikkelen. Dit kan als we iets vroeger starten ook op een avond. 3 uur effectief vergaderen moet voldoende zijn.

Na afloop van de vergadering werd hiervoor gepland de datum woensdag 9 november.

We willen dan beginnen om 19.30 uur en stoppen om 22.30 uur. Gelet op de kosten wordt voorgesteld dit opnieuw in het gebouw van de Zwaluw te doen in Baarn. Weteringstraat 69 en postcode 3741TE.

Overleg met het NPO bestuur en de groep van 5 proberen te plannen op 19 oktober om 21 uur, als we dan op dezelfde plaats om 19.30 uur een vooroverleg kunnen houden kost het minimale tijd.

Baarn, 15 oktober 2016

 

Korte reactie van bestuur NPO op enkele punten

  • De stelling dat er 'heel veel' informatie vanuit de afdelingen en de commissie Losplaatsen & Vervoer over losplaatsen is doorgegeven aan de NPO is bezijden de waarheid.
  • De stelling dat de nieuwe Statuten in december weer in behandeling genomen zouden worden is suggestief en onwaar. Realiteit is dat enkele afgevaardigden gemaand moesten worden om hun akkoord schriftelijk te bevestigen.
  • Volgende week publiceren wij kaartjes incl. documentatie met het verschil in 1 vlieglijn of drie vlieglijnen.

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven