Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Nieuws van het bestuur - 28 september 2016

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Nieuws van het bestuur - 28 september 2016

 

Op 28 september is het bestuur NPO weer bij elkaar geweest. Voorafgaand aan deze vergadering vond een bespreking plaats met de commissie NF14 over neutralisatietijden. De volle agenda werd voortvarend afgewerkt.

Mededelingen

Er worden procedures voorbereid om efficiënter te vergaderen waardoor de vergaderfrequentie omlaag kan en de vergaderingen sneller kunnen verlopen.

Op 5 oktober spreekt het Bestuur NPO met het IWB, ’s middags over elektronisch constateren en ’s avonds is er een bestuursvergadering in verband met de aanstaande Ledenraad (voorheen de Algemene Vergadering).

Notulen

Het Bestuur heeft amendementen ingediend op de voorgestelde FCI statuten. Er wordt gekeken naar een oplossing voor het achterstallig onderhoud op en rondom het kantoor in Veenendaal. Ook wordt intern verhuisd om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte.

Naar aanleiding van opmerkingen over het vliegprogramma, zal het Bestuur reageren op de opmerkingen die van leden zijn ontvangen. Deze worden nogmaals besproken op het Bureau.

Input begroting

De bestuursleden werken hard aan de begrotingen van de commissies die zij in portefeuille hebben. Komende week worden de plannen en budgetten bekeken, besproken en waar nodig bijgeschaafd. Daarna kan de begroting met de stukken voor de Ledenraad verstuurd worden.

Automatisering

De rekenaars kunnen momenteel hun ledenbestand niet updaten bij de NPO. Er wordt naar een oplossing gezocht, omdat veel leden hun gegevens zelf online kunnen bijwerken en daar gebruik van maken.

Bijeenkomst Centrale Hokken 26-09-2016

Er is een bijeenkomst geweest met de Centrale Hokken. Dit ging vooral over overschotten in drukke tijden en de automatisering waardoor het melden anders verloopt. Hier is een verslag van gemaakt, maar het Bestuur kan er nog niet over beschikken. Het Bestuur kijkt nog of en hoe de NPO de kwaliteit kan verbeteren en kan waarborgen, bijvoorbeeld door certificering.

Nationale Dagen (hoofdsponsor/ businessclub)

De kampioenen zijn bijna bekend, op een enkele reclame na. Ze zullen op korte termijn worden uitgenodigd, evenals de nationale overwinnaars. Er zijn onderhandelingen met mogelijke sponsoren om exclusief “official sponsor” van de Nationale Dagen te worden.

Er wordt hard gewerkt naar aanleiding van het draaiboek dat er ligt. Bovendien zijn er plannen voor een aantal lezingen voor belangstellenden op de zaterdag.

Doping

Op een monster na zijn alle uitslagen negatief. De liefhebber waarvan stoffen in het monster werden aangetroffen, wordt verdacht van het oneigenlijk gebruik van substanties en is daarover ingelicht. Hij krijgt gelegenheid om een tegenonderzoek aan te vragen. Is deze ook positief of ziet hij daarvan af, dan wordt het voorgelegd aan de Aanklager. Deze doet onderzoek en kan besluiten een strafeis voor te leggen aan het Tucht- en Geschillencollege NPO. Deze zal na hoor en wederhoor uitspraak doen of de liefhebber zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Aangezien het een winnaar van een internationale vlucht betrof zijn ook de ZLU en de Belgische Bond van de uitslag op de hoogte gesteld. De lijst met uitslagen wordt gepubliceerd in Op de Hoogte.

Verder wordt aandacht besteed aan de bespreking van de commissie Doping en de commissie Veterinair van de FCI in verband met het Belgische voorstel voor een internationaal dopingreglement.

Op de Hoogte

Het Bestuur had meer reacties verwacht op de poll in de vorige nieuwsbrief, maar begrijpt ook dat dit nieuw is en zijn weg moet vinden. Men hoopt op een stijgende lijn in reacties bij volgende polls omdat men prijs stelt op de mening van de leden. De uitkomst van de poll wordt in een latere bestuursvergadering besproken en daarna met een toelichting van het Bestuur bekendgemaakt.

Invliegduiven

Het onderwerp invliegduiven heeft de aandacht van het Bestuur, omdat het verschil geeft in coëfficiënten. Het Bestuur gaat komende periode een standpunt innemen en dit helder en tijdig communiceren zodat het op de Ledenraad in maart 2017 besproken kan worden.

Ingekomen post

Er zijn voorstellen van afdeling 5 Zuid-Holland voor de ledenraad binnengekomen, enkele uitnodigingen, brieven van leden over kampioenschappen en roofvogels en een voorstel voor een reglementswijziging in de rechtspleging.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven