Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Verslag Ledenraad 12 december

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Verslag Ledenraad 12 december

 

Voorzitter Maurice van der Kruk opent de Ledenraad met een voorwoord waarin hij de ontwikkelingen binnen de organisatie vergelijkt met een trein. Wat op zijn minst een sneltrein had moeten zijn, is nu een stoomtrein. 18 van de 19 afgevaardigden zijn aanwezig.

Notulen

De eerste punten verlopen vlot. De notulen van de Algemene Vergadering van 12 maart 2016 worden zonder opmerkingen vastgesteld. Voor de notulen van 23 mei waren schriftelijke akkoordverklaringen ontvangen, er was echter ruis over de status. Nu worden ze ter vergadering alsnog vastgesteld, waarmee ze formeel goedgekeurd zijn.

Begroting

Penningmeester Ton Geitenbeek geeft toelichting op de begroting. Alle portefeuillehouders is gevraagd met zijn commissie een werkplan met verwachte kosten in te dienen en deze zijn verwerkt in de begroting.

Er zijn voor 2017 30.000 vaste voetringen minder verkocht. In de chipringen zit een margeverbetering vanwege de NPO chipring. Dit voordeel is deels ten goede aan de liefhebber (verlaging ringenprijs) en deels ten goede aan de NPO-kas gekomen.

De prijs van de lossingsvergunningen is verhoogd. Deze prijs is afhankelijk is van het aantal aangevraagde lossingsvergunningen en het aantal dopingcontroles. In 2017 worden de dopingcontroles geïntensiveerd.

Het lidmaatschap van het Stichting Platform voor Verantwoord Huisdierbezit (PVH) in de post welzijn komt te vervallen. Het lidmaatschap is opgezegd waardoor € 16.000,- vrijkomt. In de kantoorkosten is een daling van de drukkosten omdat het melden van opgevangen duiven en de opgaven van Centrale Hokken meer via e-mail lopen.

Afgevaardigde Tuls (5 Zuid-Holland) vraagt zich af waarom de juridische kosten zo hoog zijn begroot. De penningmeester legt uit dat er jaarlijks een dotatie ‘voorziening juridische bijstand’ van € 30.000,- gedaan wordt omdat daar de laatste jaren een tekort was. De voorzitter van het Beroepscollege is extern en factureert per zaak, en er lopen nog wat zaken, ook bij de Burgerrechter. De penningmeester hoopt dit bedrag dit jaar niet op te hoeven maken!

Voor automatisering is opnieuw € 34.000,- begroot. Dit komt omdat het project pas in september is afgerond in plaats van in maart. Er worden nu vier maanden afgeschreven en volgend jaar 12 maanden. Er is nog nazorg, maar dit project is afgerond. Dat houdt niet in dat er geen nieuwe projecten meer kunnen komen.

Afgevaardigde Tuls vindt het ‘slecht koopmanschap’ dat er op voorhand verlies ingecalculeerd wordt. Hierop

wijst de penningmeester nogmaals op de opzegging van de PVH, die nog niet in de cijfers is verwerkt en waardoor er nu een positief resultaat is.

De begroting voor 2017 wordt zonder verdere vragen vastgesteld.

Statutenwijziging

De statutenwijziging wordt unaniem aangenomen. Op advies van mevrouw Olfers wordt een nieuwe aanpassing voorgesteld. Deze heeft betrekking op de procedure van statutenwijzigingen. Ook dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

Verlenging beroepstermijn

Het Beroepscollege NPO heeft het Bestuur verzocht de termijn waarin men in beroep kan gaan tegen een uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO te verlengen van twee weken naar vier weken na verzending van de uitspraak en de betalingstermijn van het verschuldigde bedrag te wijzigen naar twee weken na indiening van het hoger beroepschrift waarbij de dagtekening van het hoger beroepschrift bepalend is. Alle afgevaardigden zijn akkoord.

Dispensatiereglement

Er ligt een voorstel voor een nieuw dispensatiereglement. Ook hierin heeft het Bestuur zich laten adviseren door mevrouw Olfers. Aanvragen voor dispensatie moeten plaatsvinden voor 1 januari (zie art. 4 punt 3).

Er ontstaat een discussie over of dit reglement ook geldt voor leden uit buurlanden. Nu is het zo dat leden uit België en Duitsland in elke vereniging lid kunnen worden omdat hun coördinaten niet in een bepaald samenspel vallen. Zij hebben dus niet te maken met de regels voor overgangen naar andere samenspelen of afdelingen. Dit brengt Nederlandse liefhebbers die dat wel moeten in een nadelige positie. Men zou graag willen dat ze bijvoorbeeld alleen op verenigingsniveau mogen meedoen.

De voorzitter legt uit dat de Europese regelgeving zo is dat als iemand uit België of Duitsland bij een vereniging wordt aangenomen, hij het recht heeft op volwaardig lidmaatschap. Dat is vrijheid van vereniging. Hij is dan behalve lid van de vereniging, ook lid van de afdeling en van de NPO en mag dus aan alle vluchten deelnemen. Alleen voor nationale vluchten en afvaardiging naar een Olympiade mag je eisen stellen aan de nationaliteit. Dit heeft niets met NPO-beleid te maken, maar met wetgeving waar wij ons aan moeten houden. Daarbinnen moeten wij kijken wat onze mogelijkheden zijn om structuur aan te brengen en het aanmelden vanuit het buitenland te ontmoedigen. De enige manier om instroom te beperken is nu als verenigingen leden buiten Nederland niet aannemen. Leden uit België en Duitsland die al lid zijn, kunnen dat gewoon blijven.

Het Bestuur is van plan om met de Duitse en Belgische bond in overleg te gaan over de situatie, want over een aantal jaren kan het zo zijn dat grensoverschrijdende vlieggebieden wenselijk zijn of gaan ontstaan.

In de uitgangspunten staat dat de ontvangende vereniging niet verder mag liggen dan de dichtstbijzijnde vereniging binnen de afdeling waar de coördinaten liggen. Er is dus een grens bepaald. Het bestuur wil geen kilometergrens in het reglement opnemen, omdat zij van mening is dat de commissie met deze uitgangspunten voldoende richtlijnen heeft om een gewogen oordeel te vellen wanneer dispensatie nodig is en wanneer niet.

Artikel 12 is vervallen en vervangen door een verwijzing naar dit reglement. De bepalingen dat er voor overgang binnen de afdeling ook de een termijn van 1 januari geldt en de bepaling dat in voorkomende gevallen het afdelingsbestuur de bevoegdheid heeft dispensatie te geven voor een tussentijdse overgang worden weer toegevoegd.

Voor het samenstellen van de dispensatiecommissie verwachten de afgevaardigden dat het niet makkelijk is om mensen te vinden die niet in een verenigings- of afdelingsbestuur zitten. De voorzitter heeft er alle vertrouwen in dat er wel elf kundige mensen met een frisse blik en zonder dubbele functie te vinden zijn.

De tekst ‘Dispensatieverlening bij hoge uitzondering’ blijkt voor meerdere interpretaties vatbaar te zijn. Met de zin heeft het Bestuur niet bedoeld dat iedereen die zich ‘hoge uitzondering’ acht hiermee recht heeft op dispensatie. Wat er staat is dat het uitgangspunt is dat er geen dispensatie gegeven wordt en dat op voorspraak van de commissie hier slechts bij hoge uitzondering van afgeweken wordt.

Alle aanwezige afgevaardigden gaan akkoord met het voorstel.

Vaststelling Nationale concoursen

Er stond een fout in het voorstel: 22 juni voor Chateauroux moet zijn 22 juli. Dit wordt aangepast.

Afgevaardigde Wijnen (Afdeling 3 Oost-Brabant) wil de ‘Dax-beleving’ laten voortbestaan en vraagt daarom de naam Dax te houden, ook als er een paar kilometer verderop gelost wordt. Hier is geen bezwaar tegen.

Afgevaardigde Bosman (Afdeling 9 Oost Nederland) had voor vergadering het plan Marathon 2.0 ingediend. Hij vraagt of dit wordt meegenomen in het voorstel voor de voorjaarsvergadering 2017. De voorzitter zegt toe dat onderdelen van het plan zeker in het programma voor 2018 terug te vinden zullen zijn.

Wedvlucht Coördinatie Organisatie

De WCO is een instituut dat boven het IWB de lossingstijdstippen coördineert. De voorzitter legt het proces uit hoe men tot dit voorstel is gekomen en dat de Centrale Leiding Lossingen (CLL) is bedoeld voor logistieke doeleinden om vermengingen van duiven (kruislossingen) te voorkomen. Ze komt naast het IWB dat zich op de weersomstandigheden op de losplaats en de vlieglijnen richt.

Als dit voorstel aangenomen wordt kan het bestuur op zoek gaan naar mensen. Er zijn nog geen namen bekend, maar het moet gaan om logistieke mensen. We willen dat gescheiden houden van weersdeskundigen.

Op een opmerking van afgevaardigde Kögging (afdeling 9 Oost-Nederland) benadrukt de voorzitter dat alles hetzelfde blijft qua bevoegdheden, er komt alleen een laagje boven voor de coördinatie van de tijdstippen.

De dagen dat de WCO actief zal zijn hangt af van de behoefte van de afdelingen.

Dimapro heeft een programma gemaakt, waarop vermengingen zichtbaar zijn, maar er kunnen meer elementen ingezet worden. De lossingsverantwoordelijken en afdelingsbesturen zal in het voorjaar uitleg worden gegeven.

Het voorstel WCO wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Invliegduiven

Het Bestuur heeft aangegeven de invliegduiven te willen laten vervallen. Een aantal afdelingen geeft aan hierover eerst terugkoppeling te willen met hun leden en vraagt om uitstel. Het Bestuur is hierover enigszins verbaasd omdat wel of niet afschaffen van invliegduiven in het informeel overleg tussen de afdelingen was besproken en het voorstel dat er nu ligt uit het overleg is gekomen.

Na een discussie over de door het bestuur ingebrachte argumentatie en de problemen die voor enkele afdelingen oplevert voor bijvoorbeeld inzet vervoer, ophaalroutes, ontbreken van steun achterban en extra kosten, is de conclusie dat de afdelingen 1, 6, 8, 10 en 11 uitstel willen om het voorstel terug te koppelen en de afdelingen 2, 3, 7, 9 vanavond een besluit willen nemen zodat er duidelijkheid is voor het komende seizoen.

De voorzitter is van mening dat - om aan de wens om fondliefhebbers tegemoet te komen en wilde lossingen te voorkomen - er logistiek gezien wel oplossingen te bedenken zijn met het beschikbare wagenpark van de afdelingen om africhtingsvluchten te organiseren. Wat het Bestuur wil bewerkstelligen is uniformiteit en solidariteit. Zij kent haar rol en verantwoordelijkheden. ‘Als de disciplines samenwerken aan oplossingen en elkaar hun spel gunnen en de afdelingen zich inspannen om alternatieven te bieden voor fondspelers, zal het Bestuur ook meedenken aan toekomstgerichte oplossingen. Zodat het niet volgend jaar weer op de agenda staat.’

Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 6 stemmen tegen en 12 stemmen voor.

Teletekst

Bestuur NPO heeft voorgesteld om pagina 861 te gebruiken voor

  • weers- en lossingsinfo
  • publicatie uitslagen sectorale en nationale concoursen zondags vanaf 09.00 uur t/m de woensdag daaropvolgend.
  • Maximaal 10 winnaars per concours gebaseerd op 1‰ van het aantal deelnemende duiven.
  • publicatie NPO eendaagse fond maximaal 10 winnaars per concours gebaseerd
  • op 1‰ van het aantal deelnemende duiven.
  • publicatie ZLU uitslagen (1 pagina)
  • actuele informatie NPO

Het Bestuur heeft hiermee een voorzet gemaakt waarvan zij dacht dat dit een reële invulling is, maar wil geen groep tekort doen. Daarom stelt ze voor het voorstel terug te nemen en de splitsing noord/zuid en toevoeging van andere disciplines mee te nemen in het voorstel voor over uitslagen en kampioenschappen. Het voorstel wordt doorgeschoven naar voorjaarsvergadering 2017.

Inkorven in een andere vereniging

Voorgesteld is om het mogelijk te maken in andere verenigingen te laten inkorven. Het afslaan kan dan in de eigen vereniging gebeuren. Bestuur NPO meent echter dat het niet tot verbetering zal leiden. De voorzitter is het met de afdelingen eens gekeken moet worden hoe automatisering kan helpen. ‘De gesloten envelop lijkt niet de oplossing’. In het kader van de concoursveiligheid wil men wel duidelijkheid en zekerheid. Met de commissie Elektronische Constateer Systemen en met Compuclub wil het Bestuur NPO kijken wat automatiseringstechnisch kan. Als de concoursveiligheid gewaarborgd is, kan het in het voorjaar van 2017 op de agenda. De afdelingen gaan hiermee akkoord.

Splijtleden

Afdeling 5 Zuid Holland heeft een voorstel ingediend om het begrip splijtleden te formaliseren:

Splijtleden: Basisleden van de NPO waarvan de coördinaten zijn gelegen buiten het samenspel waartoe de vereniging waarvan zij lid zijn behoort.

Dit voorstel wordt aangenomen.

Neutralisatietijd

Een commissie heeft zich hierover gebogen en deze is tot een advies gekomen. De heer Geerink presenteert het advies dat waarschijnlijk op 28 december a.s. in Brussel besproken wordt met de Belgische inrichters van internationale concoursen.

Rondvraag

In de rondvraag wordt onder andere toegezegd de vermelding van buitenlandse lossingen op de NPO-site en teletekst gelijk te laten lopen. Er wordt een notitie overhandigd over het behoud van jonge duiven, wat het bestuur handvatten geeft om de liefhebbers te helpen om jonge duiven over te houden.

De voorzitter wijst op een folder ‘Kalender 2017’ die afdeling Gelders-Overijsselse Unie over spelen met jonge duiven heeft laten maken. Hij is blij met beide laatste initiatieven. Ook de WOWD is op dit terrein bezig. Voor de komende voorjaarsvergadering zal het Bestuur hierover met de afdelingen om tafel gaan om dit vorm te geven. Daarin zit ook toekomst voor de sport.

De voorzitter besluit de vergadering door te vermelden dat in de voorjaarsvergadering weer wordt gesproken over kampioenschappen en competities en stappen richting uniformiteit. ‘De komende tijd zijn de selecties voor de Olympiadeploeg’.

Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun constructieve bijdrage. Honderden mensen hebben thuis meegekeken en kunnen dit ook achteraf nog doen. 

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven