Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Verslag Stuurgroep 29 augustus 2016

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Verslag Stuurgroep 29 augustus 2016

 

Mevrouw Olfers opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er wordt hard gewerkt aan professionalisering van de rechtspleging, statutenwijziging, de enquête, het dispensatiereglement en licentieregels voor vervoer.

Notulen vorige vergadering (9 mei 2016)

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Een aangekondigde notitie wordt bij een volgende vergadering ter discussie bijgevoegd.

Vaststelling van de agenda

Het vliegprogramma voor 2017 is een punt dat men graag besproken wil zien.

Toelichting stand van zaken bureau-organisatie door voorzitter NPO

Op de Hoogte wordt meer ingezet om de band tussen Bestuur en Bureau en de liefhebbers te versterken. Ook heeft het Bestuur met alle commissies gesproken.

Met het Bureau wordt goed samengewerkt, tot nog toe is bijna wekelijks vergaderd om diepgang en inzicht te krijgen, op termijn wordt dit minder frequent. Het bestuur wil op afstand besturen, maar heeft veel ambities. Daaronder valt ook het uitvoeren van de taken die uit deze stuurgroep komen. Het Bestuur wil meer dan het Bureau op dit moment kan waarmaken. Daartoe wordt een deskundige ingeschakeld van 1 september tot ongeveer 1 december. Hij gaat kijken welke competenties op het kantoor aanwezig zijn, stelt een beleidsplan op over het bureau en de duivensport en bekijkt welke stappen we moeten maken. De voorzitter stelt vast dat er ook behoefte is lobby’isten, dat bleek onlangs toen het gevaar dreigde dat vluchten niet door konden gaan.

Op de vraag in hoeverre de Belgische overheid zeggenschap heeft over het lossen van Nederlandse duiven, wordt uitgelegd door lobby’en meer bereikt kan worden dan met aanvechten van verboden.

Men bespreekt de weersberichten op Teletekst en hoe gedetailleerd men deze wenst.

Verder wordt een notitie verspreid over de WCO (Wedvlucht Controle Organisatie) die de stuurgroepleden met hun bestuur kunnen bespreken. Dit komt terug op de volgende bijeenkomst.

Omdat er stappen genomen moeten worden wil mevrouw Olfers de vergaderfrequentie verhogen. De afdelingen zullen hun vergaderschema toesturen, zodat op korte termijn een nieuwe bijeenkomst kan worden gepland.

Toelichten enquête-uitkomsten

Van de 18.500 leden hebben 5.000 leden de enquête ingevuld. De voorzitter had gehoopt op een hogere respons, wetenschappelijk gezien is het een bijzonder hoge respons. Het toont toch wel de betrokkenheid van de leden, zeker omdat de enquête erg uitgebreid was. Mevrouw Olfers zal de uitkomsten gaan analyseren op de volgende vergadering de uitkomsten presenteren.

Structuurwijziging NPO: toelichting aan de hand van verschillende modellen

Mevrouw Olfers geeft aan de dat NPO met een Ledenraad, een Bestuur en een bondsbureau, een professionele structuur heeft. De Ledenraad is “een controlerend en wetgevend orgaan” dat op afstand toezicht houdt op het bestuur, dat meestal tweemaal per jaar vergadert en het bestuur benoemt en ontslaat. De ledenraad bekijkt de beleidsplannen, keurt ze goed en controleert achteraf, bovendien beslist zij over aanpassing van statuten en reglementen.

Bij de NPO bestaat de Ledenraad uit vertegenwoordigers van de afdelingen. De afdelingen vergaderen weer met hun verenigingen, die eerst weer met hun leden hebben vergaderd. Eventueel zitten daar nog de samenspelen tussen. De indeling is in ieder geval regionaal.

Bij andere bonden zijn het vaak de individuele leden die uitgenodigd worden (mits het aantal het toelaat op die manier te vergaderen/beslissen).

Het is ook mogelijk om een andere indeling te maken, zoals in andere bonden, waardoor andere groepen gehoord kunnen worden. Zoals in indeling naar sector (amateur/professional) of naar discipline (vitesse, midfond enz.). Mevrouw Olfers vraagt de stuurgroepleden om hier eens over te denken, wat er mogelijk zou kunnen zijn. Als andere groepen gehoord zouden worden (met of zonder stemrecht, dat is op dit moment nog niet van belang) en overleg zouden voeren, dan zou dit zeker uit kunnen maken voor het wederzijds begrip.

Vergaderschema voor de komende periode

Zoals bij eerder besproken, sturen de stuurgroepleden hun vergaderschema en wordt aan de hand daarvan door het Bureau de eerstvolgende bijeenkomst gepland. Daar komen de enquête (met mogelijkheden voor de toekomst) en de WCO terug.

Rondvraag

Er wordt geen rondvraag gedaan, mevrouw Olfers dankt iedereen voor zijn betrokkenheid en openheid en wenst een ieder een goede terugreis.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven