Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Prijs van de ring wordt 1 euro. Volledig Verslag AV (Update)

Geplaatst op 30/10/2016, Auteur:


Prijs van de ring wordt 1 euro tot 150 stuks; 3 euro vanaf 151 stuks

 

Prijs van de ring:

belangrijk punt op de algemene vergadering van de KBDB in Halle. De prijs van de ring stijgt NIET van 80 naar 85 eurocent, maar WEL naar 1 euro. De bestuursraad was nochtans voorstander van een stijging met 5 eurocent, maar de algemene vergadering stemde uiteindelijk voor een stijging met 20 eurocent, en dit op voorstel van Luc Bafort (Oost-Vlaanderen), die daarmee het voorstel van de 2 euro vanaf 100 ringen counterde.  Vanaf 151 ringen kost iedere ring dus 2 euro meer.

Iedere ring kost 1,07 euro aan de KBDB. Zelfs met de verkoop aan 1 euro is er dus nog verlies. Om dat te compenseren wordt de meerkostprijs van 2 euro vanaf 151 ringen aangehouden, alhoewel dit jaar is gebleken dat er op die manier bijlange niet genoeg inkomsten werden geboekt. De 3 procent regel valt weg, er komt een evaluatie eind oktober 2017. De reglementen zijn nu zodanig aangepast dat bij een eventuele herinvoering van de 3 procent regel de liefhebbers die in overtreding zijn, beboet kunnen worden. 

Nationaal penningmeester De Winter beklemtoonde tijdens de vergadering dat er geen enkele euro in de berekening voor de Olympiade zit. 

Artikel 21 van de statuten:

het aantal nationale mandatarissen wordt bepaald op 1 mandaat per 1.500 aangeslotenen, en niet per 2.000 zoals voorgesteld. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Voor de provinciale mandaten wordt dit verminderd van 3.000 naar 1.500. 

Internationale kalender:

Pau en Agen wisselen van datum: Pau komt op 23 juni en Agen op 30 juni. Het programma voor de grote fond kan weliswaar nog niet worden bekrachtigd door de algemene vergadering. Dirk Schreel, nationaal voorzitter van het Sportcomité wil het nog eerst bespreken met de delegaties van de andere deelnemende landen. Limoges keert terug naar zijn 'oude' losplaats: Saint-Yrieix-la Perche.

Kampioenschappen:

het zat er aan te komen, en vanaf 2017 is het een feit. De liefhebbers die aan de kampioenschapen deelnemen hoeven voortaan geen formulieren meer in te vullen. De KBDB zal dus zelf het uitrekenen van de kampioenschappen voor zijn rekening nemen en bovendien de uitslagen van de nationale vluchten zelf maken. Het is eigenlijk niet meer dan logisch in dit computertijdperk dat de nationale bond de kampioenschappen zelf zal uitrekenen. Een groot aantal manuele fouten zowel door de liefhebbers als door inrichters en verenigingen zullen op die manier vedwijnen. 

 

Algemene Vergadering KBDB – 26 oktober 2016 Beslissingen & Bekrachtigingen


AV Halle 26 okt 2016 - Het bestuur

Volledig Verslag

Prijs van de ring 2017

De prijs van de ring voor te stellen aan de Minister van Financiën.
Het voorstel lag op tafel om de prijs van de ring op te trekken naar 0.85€ en om vanaf 101 ringen een supplement van 2€ de ring te vragen.
Luc Bafort van de PE Oost-Vlaanderen vroeg het woord :
“Dit voorstel treft vooral de liefhebbers van de Fond en de Grote HAFO die toch meer dan 100 jonge duiven kweken omdat zij nog een 2de, 3de en soms 4de ronde kweken. Zo worden niet alleen de commerciële hokken maar ook de gewone liefhebbers getroffen. Waarom zouden wij niet iedereen iets laten meebetalen en de prijs van de ring naar 1€ brengen om dan vanaf 151 ringen de prijs naar 2€ te brengen ?”

Er werd over gestemd en met een meerderheid van 13 stemmen voor (9 tegen) werd het voorstel van Luc Bafort goedgekeurd.


Luc Bafort van Oost-Vlaanderen die het voorstel ter goedkruring voorlegde voor de prijs van de ring.
 

Dirk Schreel licht nog toe :”De kostprijs van de ring is 1007€ dus we hebben nog een verlies van 0.7€. We hebben echter berekend dat met een forecast van 65.000 ringen à 2 € we ongeveer een 4.000€ winst zouden kunnen maken. Een verhoging van de prijs van de ring zal er voor de komende jaren niet inzitten’.

Penningmeester Julian Dewinter : “De verhoging van de prijs van de ring komt er omwille van de nakende verkiezingen. Ik wil echter ook beklemtonen dat er in deze berekeningen geen enkele euro zit bestemd voor de Olympiade.”

De 3% regel

Nationaal Voorzitter Stefaan Van Bockstaele opent dit hoofdstuk met een kwinkslag :”De Belg is inventief, maar de duivenliefhebber in het bijzonder is nog veel inventiever gebleken. Er zijn dit jaar tal van nieuwe leden bijgekomen”.

Voorzitter van het nationaal sportcomité Dirk Schreel licht toe:” De inkomsten verwacht met de invoering van de regel over de prijs per ring en het afschaffen van de 3% regel zijn ver beneden het geforecaste bedrag gebleven. Toch zal de 3% regel voorlopig niet terug ingevoerd worden alhoewel we nu de reglementen zodanig hebben aangepast dat overtreders nu wel degelijk beboet zullen kunnen worden. Er komt een evaluatie eind oktober 2017.”

De KBDB heeft de strafmaat voor overtreders bepaald tot een administratieve boete van 375€ per inbreuk en een onmiddellijke schorsing van onbepaalde duur tot de schulden voldaan zijn alsook een verbod tot deelname aan de kampioenschappen van de KBDB en het FCI van onbepaalde duur.

Data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor het seizoen 2017

Het sportcomité heeft na rijp beraad over de vluchtkalender gestemd en heeft die dan ook goedgekeurd met negen stemmen op tien. De tiende persoon was de Waalse mandataris Dujardin die op dat ogenblik nog niet stemgerechtigd was.


De mandatissen van de Waalse EP en de PE Limburg
 

De Nationale Vluchtkalender

Dirk Schreel: “Normaal hadden wij nog een vluchtkalender voor de komende 2 jaar maar we zijn op onze stappen teruggekeerd omdat we de duif en de liefhebber in bescherming willen nemen.

Dat betekent: meer provinciale vluchten, meer duiven op de nationale vluchten, de jaarlingen niet op de fond voor begin juli en het beperken van de jonge duiven tot Argenton.

Mocht het in mei heel slecht weer zijn, dan kunnen we de kalender in zijn geheel,zonder problemen, een week opschuiven.

We hebben nu een nationale vlucht om de 14 dagen met voor de PE’s de mogelijkheid een provinciale vlucht te organiseren.Voor de grote HAFO tot 450 km vanaf het midden van de provincie, voor de kleine HAFO tot 350 km vanaf het midden van de provincie.
Er vallen 2 vluchten weg , Montélimar en Montauban, rekening houdend met het minimaal aantal duiven dat op deze vluchten ingekorfd wordt en de afstand. We zullen dus vluchten organiseren van 600-700 km met als start de vlucht uit Limoges. Deze vlucht zal trouwens weer op de op de oude losplaats gelost worden en niet langer meer te St-Yrieu-la-Persche. De KBDB werkt niet voor de inrichters wel voor de duif en de liefhebber.”

Dit laatste was niet naar de zin van Dhr. Delstanche (Waalse PE) die Montélimar absoluut op de kalender wil houden. Hij neemt het niet dat Montélimar enkel interprovinciaal zal kunnen gespeeld worden en voegt Dirk Schreel toe dat het NS enkel advies mag geven. Hij werd voor deze boute uitspraak terechtgewezen door Christian Goulem (Waals mandataris) die deze uitspraak een aanflui ting vond voor de 5 Waalse mandatarissen die zetelen in het NS en die daar naar eer en geweten de job uitoefenen waarvoor ze aangesteld zijn door hun eigen EP.

De nationale vluchtkalender werd dan uiteindelijk toch ter stemming gebracht en goedgekeurd, met één tegen: Dhr. Delstanche.

De Internationale Vluchtkalender:

Hier worden naar een voorstel van de ZLU de vluchten uit Agen en Pau omgewisseld. De vraag of en aan welke vluchten de jaarlingen kunnen deelnemen zal volgende week in het NS besproken worden , daar wil Dirk Schreel nu over beslissen.

Quatorze Juillet

Op de Franse nationale feestdag is transport verboden. Daarom zullen de duiven voor de St.Vincent van 14/7 reeds op 13/7 op de lossingsplaats zijn en op 15/7 gelost worden.
Voor de Jarnac van 15/7 moeten de duiven eveneens op 13/7 ter plaatse zijn.

Indeling in zones

Voor de grote HAFO blijven de 5 zones zoals in 2016.
Voor de Fond worden deze 5 zones, identiek als in de grote HAFO in 2017 ingevoerd.

Seizoen 2016 en de heisa rond het al dan niet spelen van vluchten bij extreme hitte.
Dirk Schreel: “Iedereen heeft zonder twijfel de verwikkelingen kunnen volgen die zijn ontstaan door een slechte communicatie met Dierenwelzijn en minister Ben Weyts. Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om de voorzitter van de PE West-Vlaanderen, Frank Verkinderen, te danken voor zijn hulp bij het oplossen van een omzeggens uitzichtloze situatie. Frank bezorgde mij het directe telefoonnummer waarop ik Minister Ben Weyts kon bereiken. Rechtstreekse communicatie met Ben Weyts was mij tot op dat ogenblik niet gelukt. Het is dankzij zijn inbreng dat er op dat memorabele weekend toch met duiven kon worden gespeeld.”


De mandatarissen van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen

Grensverlaging aantal mandatarissen

zowel op nationaal als op provinciaal vlak wordt het aantal mandatarissen bepaald op 1 mandaat per 1.500 aangeslotenen, en niet per 2.000 zoals voorgesteld. Voorheen stond het aantal aangeslotenen op 3.000.

Het KBDB platform gaat zelf de uitslagen maken in 2017

Dirk Schreel kondigt, met gepaste trots, aan dat de KBDB vanaf volgend seizoen alle uitslagen van de nationale vluchten zelf zal maken.

Deze beslissing is gemaakt na een analyse van de 18 nationale wedvluchten 2016 waarvan alle vastgestelde onregelmatigheden bij het verwerken van de gegevens werden opgelijst.

Hier zijn ze dan van groot naar klein:

- Gebruikte coördinaten verschillen van deze vermeld in het KBDB programma;
- Verschil tussen het totaal aantal duiven en het aantal ingekorfde duiven;
- Duif niet ingeschreven op naam van de liefhebber;
- Lidnummer niet gevonden;
- Verschil in de gegevens bij de inkorvingsfile en de bestatigingsfile;
- Bestatigde ringen zijn niet terug te vinden in de inkorvingsfile;
- Foutief ringnummer;
- Jaartal stemt niet overeen met de categorie;
- Leden zonder vermelding van hokcoördinaten;
- Dezelfde ringnummer gekoppeld aan verschillende liefhebbers;
- Dezelfde ringnummer komt meermaals voor bij dezelfde liefhebber;
- Niet aangesloten leden;
- Ringnummer niet in systeem.

Wanneer de uitslag gemaakt is door de uitslagmaker, zal bij de KBDB op maandag iemand vrijgemaakt worden om samen met die uitslagmaker de fouten recht te zetten. Dit zal in het begin een immens werk zijn dat gradueel zal verminderen. Op maandag zal dus een voorlopige uitslag beschikbaar zijn met een klachtenperiode van 10 dagen. Binnen de 14 dagen zal de definitieve uitslag klaar zijn en nog eens twee weken later zullen de speelgelden uitbetaald worden.

De coördinaten zullen bij alle liefhebbers op dezelfde plaats bij hen thuis opgenomen worden, bv de voordeur

Alle duiven die aan de nationale vluchten deelnemen zullen automatisch gemuteerd worden. Kost 1€/duif.

Zo zal het aantal verloren duiven weggewerkt worden, een vraag van Dierenwelzijn, en zal de 2€ regel niet meer kunnen ontdoken worden. De KBDB zal die mutaties twee keer per seizoen factureren.

De KBDB neemt zowel de nationale als de zonale en de provinciale uitslagen voor haar rekening.

Er zullen ook geen boeken meer gedrukt worden voor de nationale vluchten. Elke liefhebber zal een login krijgen volgens zijn lidnummer om de uitslagen op de computer te bekijken. Liefhebbers die over geen computer beschikken zullen de uitslagen in de vereniging kunnen nazien.

Voor de inkorflokalen verandert er niets.

Het is de bedoeling om tegen 2020 geen duiven meer te kunnen inkorven als je geen lid bent.

In het systeem zit ook een reporting per duif. Iedere liefhebber zal dus het palmares van de nationale vluchten per duif kunnen oproepen. <

De kampioenschappen en asduiven zullen vanaf de tweede vlucht kunnen geraadpleegd worden en de liefhebber moet eind seizoen geen formulieren meer indienen bij de KBDB!
Dirk Schreel moet nog rond de tafel gaan zitten met de inrichters om al deze zaken verwezenlijkt te krijgen.

Het is evident dat de inrichter voor een stuk zal moeten tussenkomen in de kosten gemaakt door de KBDB voor al dat werk. De liefhebber zal daar ook iets moeten aan meebetalen in plaats van de uitslagen te betalen.

 

KBDB-Documentatie met betrekking tot de Nationale Algemene Vergadering van 26-10-16.

Klik hier voor Documentatie  Nationale Algemene Vergadering
Klik hier voor PowerPoint Sport
Klik hier voor PowerPointAGN-NAV

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven