Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Provinciale Algemene Vergadering PE Antwerpen

Geplaatst op 02/12/2022, Auteur: davy.deckers@telenet.be


pitts-2022-11-26-pitts-pe-antwerpen-alg-verg-pitts-1.jpg | Pitts

Agenda:

1. Openingswoord van de voorzitter

2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 27/11/2021 (verzonden met de definitieve dagorde)

3. Jaarverslag van het Provinciaal Comité – dienstjaar 2021/2022 (verzonden met de definitieve dagorde)

4. Voorstelling sportief programma 2023

5. Goedkeuring provinciaal sportreglement 2023

6. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering van januari/februari  2023

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid.

 • Algemene vergadering 2023 : 25-11-23 

 

pitts-2022-11-26-pitts-pe-antwerpen-alg-verg-pitts-2.jpg | Pitts

Aandachtspunten:

1. Hoofdwedstrijd: samenspel of verbond

Wanneer men een samenspel heeft, gebruik alleen de naam samenspel of verbond en NIET overkoepeling.

De reden is dat overkoepeling niet staat in het onze reglementen.

De grootste wedstrijd is steeds de verplichte hoofdwedstrijd.

 

2. Kampioenschappen :

we stellen vast dat bij de verenigingen het opstellen van het vluchtprogramma de kampioenschappen en as-duiven niet duidelijk zijn omschreven dwz voor kampioenschappen en asduiven eind-en startdatum, hoeveel en welke vluchten en uitslagen in aanmerking komen.

Kortom zo ruim mogelijk omschrijven zodat discussies op het einde van het seizoen worden uitgesloten. 

 

3. Verzenden van de duiven,

We krijgen veel vragen over het verzenden van de duiven, wanneer men in een samenspel of verbond speelt, kleef op de manden allen dezelfde etiketten dan weet de vervoerder dat die manden bijeen moeten staan, eventueel met kleurbollen.

 

4. Opschrijven van de verzegelingen

Het opschrijven van de verzegelingen van de manden moet niet meer voor de snelheid en kleine halve fond.

 

5. Duiven niet buiten laten op dagen waarop erkende wedvluchten ingericht worden

Ik wil er nogmaals op wijzen dat de besturen van de verenigingen hun liefhebbers inlichten ivm met art 5 NSR met het loslaten van de duiven tijdens de aankomsten van duiven en zeker zaterdagnamiddag wanneer de kleine, grote halve fond en fond aankomen.

Art. 5.

 • De leden mogen hun duiven niet buiten laten van begin maart tot einde oktober op dagen waarop erkende wedvluchten ingericht worden en dit binnen de normale aankomsturen van de duiven.

 

Verdwaalde duiven

Art. 5 bis van het NSR – nieuw artikel

De eigenaar van een verdwaalde duif is verplicht om ofwel tijdens het telefonisch contact met de aanmelder ofwel onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke aanmelding van zijn duif door de KBDB, de aanmelder te berichten of hij:

-  De opgevangen duif komt ophalen

-  Het eigendomsbewijs/duplicaat-eigendomsbewijs van de duif per kerende ter beschikking stelt van de aanmelder (indien duivenliefhebber)

m.a.w. hij dient een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden.

De eigenaar, waarvan de duif tweemaal schriftelijk werd aangemeld via het online aanmeldsysteem van de KBDB, die verzaakt aan deze verplichting, zal een administratieve boete (jaarlijks bepaald door de nationale algemene vergadering en gepubliceerd in het Bondsblad/de website van de KBDB) worden opgelegd.

Ook aandacht voor aanmeldingen van duiven door niet-KBDB leden.

Wees hoffelijk en zorg voor een gepaste oplossing.

De duif ophalen is meestal de enige oplossing omdat betrokkenen vaak over geen echte opvangmogelijkheid beschikken.

Ook hier zijn er door de KBDB spelregels voorzien in artikel 5 waarbij de kosten voor de eigenaar kunnen oplopen indien er geen gepast gevolg wordt gegeven.

Informeer uw leden enkele malen via de uitslagen…

 

6. print-outs

Wanneer de klokken gelicht zijn, dienen de print-outs ter beschikking gesteld van de liefhebbers zodat zij de gegevens van elkaar kunnen inzien. 

 

7. inkorflijsten en bestatingslijsten

Volgens art 40 en art 66 van het NSR moeten de inkorflijsten en bestatingslijsten ondertekend worden door de inkorver en de liefhebber

 

8. Voor de inkorfburelen fond en grote fond.

De inkorvingsburelen 2023 worden aangeduid door het NSC van januari 2023.

Opgemerkt dient te worden dat voor de wedvluchten op de fond en de grote fond het aantal inkorvingsburelen, op verzoek van de inrichters, dient verminderd te worden aangezien de supplementaire transportkosten (minimum 8 manden) door hen ten laste worden genomen.

 

9. dag-fond en marathon

Voor de dag-fond en marathon mogen dezelfde duiven respectievelijk niet aan 2 opeenvolgende fond en grote fond wedvluchten deelnemen. 

Volgens art 83 van het NSR 

Art. 83 § 2 van het NSR

Alle duiven die aan een wedvlucht hebben deelgenomen, dienen, voor controle door de KBDB of door de organisator, op het hok van de liefhebber ter beschikking blijven: 

A/ van de snelheid tot de grote halve-fond wedvluchten: gedurende minstens 5 kalenderdagen na de sluiting van de wedvlucht waaraan zij hebben deelgenomen. Deze termijn van 5 kalenderdagen is niet van toepassing indien de liefhebber kan staven dat deze duif/duiven aan een door de KBDB erkende wedvlucht heeft deelgenomen.

B/ voor de fond en de grote fond wedvluchten: gedurende minstens 5 kalenderdagen na sluiting van de wedvlucht waaraan zij hebben deelgenomen. Dezelfde duiven mogen respectievelijk niet aan 2 opeenvolgende fond en grote fond wedvluchten deelnemen. 

Bij niet-naleving, zal de duif worden gedeclasseerd.

Met andere woorden deze duiven kunnen wel deelnemen aan een wedvlucht op de Snelheid.

 

10. nationale of internationale wedvlucht 

Alle manueel ingekorfde duiven die deelnemen aan een nationale of internationale wedvlucht 

(i.p.v. geschrapte tekst: een internationale grote fond wedvlucht of een nationale fondwedvlucht)

zullen verplicht één gummi dragen evenals een “chip”ring dewelke nuttig zal zijn bij een eventuele controle. Voor deze die deelnemen aan interprovinciale of provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter dienaangaande worden gevolgd.

Art 98 van NSR

 

11. Koppelen van elektronische ringen

De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden in een vereniging aangesloten bij de KBDB, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde installatie.

De koppelingstabel wordt voor iedere liefhebber in de (Federation Flight Server) FFS geladen met dezelfde gehomologeerde en goedgekeurde installatie.

Als de liefhebber gebruik maakt van een elektronische klok, wordt daar eveneens een kopie van deze koppelingstabel in opgeslagen.

Een koppeling kan in het lopende sportieve jaar niet gewijzigd worden of gewist worden, tenzij via de noodkoppelingsprocedure.  Een chipring kan enkel herkoppeld worden met een voetring van dezelfde liefhebber [of van een andere licentie die niet meer actief is].

Het geslacht van de duif kan optioneel in de koppelingslijst gezet worden.  Er zijn drie waarden voorzien: mannelijk/vrouwelijk/onbepaald.  Het geslacht van een duif kan slechts éénmaal per jaar gewijzigd worden.

Iedere liefhebber moet een vereniging aanwijzen die instaat voor het beheer van zijn koppelingslijst.  Deze beheerder kan ten alle tijde gewijzigd worden via de persoonlijke login op KBDB-ADMIN.

Iedere liefhebber kan de recentste versie van zijn koppelingslijst raadplegen en afdrukken via zijn persoonlijke login op de website van KBDB-ADMIN.  Iedere vereniging kan de recentste versie van de haar toegewezen koppelingslijsten raadplegen en afdrukken via haar clublogin op de website van KBDB-ADMIN.

Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen. 

Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen. 

Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving. Bij ontstentenis zal de duif niet in de uitslag kunnen worden opgenomen. Bij recidive zal, naast de niet-klassering, een boete van 25 EURO/duif dienen betaald te worden aan de KBDB.

De defecte chipringen dienen in het lokaal te worden bewaard tot het einde van het sportseizoen met vermelding van de naam en het lidnummer van de liefhebber evenals de datum en de benaming van de wedvlucht. 

De vereniging die bewust en op herhaaldelijk wijze noodkoppelingen uitvoert voor dezelfde liefhebber en voor dezelfde duiven, zal worden bestraft. 

 

12. Mutatieformulier :

gebruik de laatste versie van het mutatieformulier, dat op de website kan gevonden worden onder de knop ‘info’ en vervolgens ‘formulieren’, zodat de gebruiker de juiste info heeft omtrent de huidige regels inzake mutatie. 

 

13. Nieuwe liefhebbers :

de maatschappij vult het formulier in : “Toelating tot het houden van reisduiven”  en stuurt dit naar de KBDB. Zij(KBDB) stuurt dit formulier naar de gemeente voor goedkeuring. Als het formulier terug bij de KBDB is, wordt de liefhebber op de hoogte gebracht. 

Nieuwe liefhebbers die voldoen aan de voorwaarden kunnen aanspraak maken op het starterspakket. De info en het formulier kan men terugvinden op de website onder de knop ‘info’ en vervolgens ‘Lid worden’. De aanvraag dient door de liefhebber aan de KBDB bezorgd nadat hij de uitgaven (die voorzien zijn in de terugbetaling) reeds heeft gedaan (niet voorafgaandelijk) en hij dient zijn rekeningnummer te vermelden voor de terugstorting door de KBDB. 

Voorwaarde : de leden die voor de eerste maal een hoklijst indienen in 2023 en die volledig zelfstandig spelen (dus geen overgenomen hok en niet in tandem spelen met een reeds aangesloten lid).

 

14. Coördinaten steken door een KBDB mandataris :

de liefhebber of de vereniging, in zijn naam, doet een aanvraag bij de provinciale secretaris van de PE. De secretaris volgt het dossier op en zal voor nieuwe leden direct een mandataris verwittigen voor het opmeten. Voor leden die reeds eerder aangesloten waren zal een factuur opgemaakt worden. Na betaling geeft de secretaris de opdracht aan de mandataris. De mandataris dient dan de aanvrager te contacteren voor een afspraak.

 

15. Provinciale kampioenenviering 2022 

Op 10 december hebben we onze provinciale kampioenenviering 2022 in restaurant “Den Eyck” in Kasterlee.

 

16. Ronde van België :

 • 23 september - 24 september
 • 30 september – 1 oktober
 • 7 oktober – 8 oktober
 • 14 oktober – 15 oktober

 

 

 

 

pitts-2022-11-26-pitts-pe-antwerpen-alg-verg-pitts-3.jpg | Pitts

Jaarverslag 2021-2022

info-prov-vergadering-pe-antwerpen.jpg | Pitts

Info Nationaal 2023

 • Lidgeld 2023 wordt 40 Euro – 20 Euro voor tandemleden
 • Prijs van de ring 2023: 1,00 Euro

Liefhebbers die meer dan 150 ringen kopen,?krijgen een factuur vanuit de KBDB toegestuurd voor een supplement van 2 Euro per ring.

Liefhebbers die meer dan 300 ringen kopen, krijgen een factuur vanuit de KBDB toegestuurd voor een supplement van 4 Euro per ring.

De verenigingen verkopen aan de liefhebbers steeds aan 1 euro/ring.

https://www.pitts.be/nl-BE/artikels-72/ringenbestelling-2023-kbdb-pe-limburg-antwerpen-vlaams-brabant-30473/

 

pitts-2022-11-26-pitts-pe-antwerpen-alg-verg-pitts-4.jpg | Pitts

Sportief programma 2023

Het seizoen (prijsvluchten) zal aanvatten het weekend van 25-26 maart 2023 en eindigen 14 oktober.

Start jonge duiven :

 • Kleine snelheid  20-21 mei 2023
 • Grote snelheid 03-04 juni 2023
 • Leervluchten vanaf 06-07 mei 2023.

 

Sportief 2023 - Interprovinciaal

Wij als comité kunnen u meedelen dat het interprovinciaal akkoord voor 5 jaar (tot 2026) werd afgesloten, dwz.

1.       Antwerpen
2.       Sector 1 Vlaams Brabant
3.       Oost Vlaanderen 

 

pitts-2022-11-26-pitts-pe-antwerpen-alg-verg-pitts-5.jpg | Pitts

Provinciaal sportreglement 2023

Art. 7

 • Oude en jaarse duiven vliegen in één categorie en er is een vrije dubbeling voor jaarse duiven.
 • Gemengde wedstrijden (oude + jaarse + jonge) worden slechts toegestaan
  • vanaf het weekend van de laatste nationale vlucht.
   • Op de kleine snelheid moeten port of leerduiven aanvaard worden.
   • Port of leerduiven zijn duiven die niet over de antenne gaan en dus niet kunnen opgenomen worden in de spiegellijst. 
 • Vanaf de Frankrijkvluchten mogen er geen port- of  leerduiven meer aangenomen worden in de wedstrijden.

 

Art. 13

Alle snelheidsvluchten (ook kortvluchten) ingericht op weekdagen, dienen via het vluchtprogramma aangevraagd te worden.

De verenigingen hebben recht op 6 weekprijskampen.

Voor de bepaling van de speelomtrek dient rekening gehouden te worden met art.36 van het nationaal sportreglement.

 

Vluchtprogramma’s 2023

Toelichting door de provinciale secretaris.

De verenigingen zullen van 15-12-22 tot 15-01-23 hun vluchtprogramma’s kunnen inbrengen op het KBDB platform.

Net zoals vorig jaar zullen de inrichters van de hoofdwedstrijd (grootste spel) hun programma eerst moeten valideren (vluchtkalender opslaan) op het platform. Voor verbonden zullen dan de verenigingen die deel uitmaken van het verbond een automatische mail ontvangen. Daarna kunnen de dubbelingen van de vereniging of enkele verenigingen uit het verbond ingebracht worden.

Wij hebben na het testjaar 2022 enkele zaken vastgesteld die een correctie vereisen voor 2023.

Voor wat betreft de snelheidsvluchten is er wat extra toelichting nodig.

Deze bestaan uit enerzijds het programma van de weekendvluchten en anderzijds de midweek, feestdagen,…
De hoofdregel die men goed moet voor ogen moet houden voor beiden types van snelheidsvluchten is dat wanneer de hoofdinrichter (verbond of vereniging) en de speelstraal (deelnemingszone) voor beiden hetzelfde is, alle snelheidsvluchten op één en dezelfde kalender mogen samen gezet worden.

Zo niet dient men een aparte vluchtkalender in te brengen.

De keuze van de portduiven van het verbond wordt automatisch toegepast voor een vereniging uit dit verbond wanneer ze haar dubbeling ingeeft op basis van de kalender van het verbond waarvan ze deel uitmaakt

Vermits in de PE Antwerpen er geen portduiven op Noyon/Soissons worden aanvaard en op Quiévrain en Momignies moeten aanvaard worden, dienen beide kalenders (KS en GS) steeds apart aangemaakt vermits per kalender men maar één keuze kan maken voor de portduiven.

Week-, feest-, kermis en najaarsvluchten.

Er is voor de vereniging die deze alleen organiseren een nieuwe blauwe knop in het selectiemenu. Zo kunnen deze vluchten direct met hun deelnemingszone ingebracht worden.

Voor verbonden zullen deze na selectie van de categorie snelheid als verbond ingebracht dienen te worden rekening houdend met voorgaande. Als samenstelling verbond hetzelfde is en de deelnemingszone hetzelfde is kan dit op één kalender; anders ook aparte kalender verbond indienen

Voor de midweekvluchten met lossing in Wallonië is nu ook een controle ingebouwd zodat enkel de dagen kunnen geselecteerd worden waarop deze vluchten mogen doorgaan. (dinsdag en woensdag en feestdagen)

Probeer bij het maken van nieuwe verbonden steeds een naam te kiezen die enige logica heeft,

zodat men weet wat men kan verwachten van de kalender. Geef verschillende verbonden niet dezelfde naam (vb enkel ‘verbond’. Dat wordt zeer verwarrend in alle communicatie.)

Men kan bijvoorbeeld door KS of Quiévrain of Momignies bij de naam te voegen of GS of Noyon of Soissons. (vb Groot samenspel Beerse KS ‘ en ‘Groot samenspel Beerse GS” is voor iedereen duidelijk.)

Wanneer het hoofdlokaal van een verbond dient gewijzigd ten overstaan van het jaar ervoor, verzoeken wij het laatste hoofdlokaal om dit aan de provinciale secretaris te laten weten. Wij passen dit dan aan zodat het verbond dat vorig jaar bestond, kan hernomen worden door het nieuwe hoofdlokaal.

De deelnemingszones (stralen) moeten steeds via het systeem ingebracht worden, zijnde door de gemeenten op te sommen. In de keuzelijst staan alle deelgemeenten conform de KBDB kaart van 1976 opgesomd. Het heeft geen nut om op andere documenten deelgemeenten te vermelden die niet in de lijst staan, deze worden niet in rekening genomen.

Indien u meent dat een deelgemeente ontbreekt, mag u de provinciale secretaris op de hoogte stellen zodat dit kan nagekeken worden.

 

Infoblad 2023 (bestuur en helpers)

 

 • De infobladen kunnen door de verenigingen op het platform worden aangepast en gevalideerd (opgeslagen) vanaf 15/12/22 tot 31/12/22.
 • Er werd een nieuwe functie aan het infoblad toegevoegd:

Contactpersoon uitslagen.
Indien voor de rangschikker (uitslag) een persoon werd opgegeven, kan u hier de rangschikker opnieuw voor selecteren of een andere persoon als dit bijvoorbeeld iemand binnen de vereniging is die de taak op zich neemt.

 • Indien voor de rangschikker (uitslag) bijvoorbeeld “in eigen beheer” werd opgegeven, dient u een ‘contactpersoon uitslagen’ te vermelden die in geval van problemen door de KBDB kan gecontacteerd worden. 

Verbonden dienen hun hoofdbestuur op te geven door het invullen van alle functies. Voor de vereniging die een programma ingeeft, hoeft dit niet. De info van het op het platform opgeslagen infoblad (bestuur en helpers vereniging) geeft ons die informatie.

 

Inlichtingenblad sportief 2023 (kort overzicht sportief)

 

 • Dit document wordt u via mail overgemaakt met de documenten voor het invullen van de vluchtkalenders 2023 op het KBDB platform.
 • Gelieve het document indien uw spelsituatie volledig gekend is, mee te brengen bij het afhalen van de ringen 2023 op donderdag 29-12-2023 (tussen 10 en 12) in Café “Den Berg” te Westmalle of nadien voor 15/01/2022 aan de KBDB over te maken (mail/post)


 

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven